Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európske partnerstvo Innovative Health Initiative hľadá nových členov do panelu pre vedu a inovácieEurópske partnerstvo Innovative Health Initiative (Iniciatíva pre inovačné zdravie, IHI) má aktuálne otvorenú výzvu na vyjadrenie záujmu s cieľom identifikovať kandidátov na členov svojho panelu pre vedu a inovácie (SIP).

Prihlásiť sa je možné ešte do 21. februára 2022

Úlohou tohto panelu resp. skupiny je poskytovať poradenstvo pri určovaní smerovania budúcich priorít IHI, zohľadňovať názory rôznych zainteresovaných strán, ako aj formovať ďalšie výzvy na predkladanie návrhov. Na tomto procese sa budú podieľať zástupcovia vedeckej a výskumnej komunity (4 osoby) a ďalšie zainteresované strany v sektore zdravotníctva, ako sú pacienti, zdravotnícki pracovníci, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a regulačné orgány (až 6 osôb).

Členov skupiny vymenúva správna rada IHI na trojročné funkčné obdobie. Pri výbere členov skupiny sa riadiaca rada zameria na odborné znalosti a skúsenosti uchádzačov, pričom zabezpečí vyváženosť panelu z hľadiska tematických oblastí a zainteresovaných strán, geografického pokrytia a pohlavia.

Ako sa prihlásiť?

Ak sa chcete prihlásiť, pošlite svoje vyjadrenie záujmu na adresu SIP@ihi.europa.eu

Aby sa vaša dokumentácia považovala za úplnú, musí obsahovať tieto dokumenty:

  • formulár žiadosti (podpísaný a datovaný), na ktorý odkaz nájdete tu.
  • váš životopis
  • vyhlásenie o záujmoch (podpísané a datované), na ktoré odkaz nájdete tu.
  • len pre uchádzačov zastupujúcich zdravotníctvo: podporný list (listy) od jednej alebo viacerých príslušných organizácií, skupín alebo sietí.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa požiadaviek na tieto dokumenty sú uvedené vo výzve na vyjadrenie záujmu a uchádzači by si ich mali pozorne prečítať.

Zainteresovaní odborníci, ktorí sa chcú uchádzať o jednu z funkcií v skupine, by mali predložiť vyjadrenie záujmu do 21. februára 2022.

Viac informácií:

Zverejnené 7.2.2022, slord