Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európske partnerstvo pre hodnotenie rizík vyplývajúcich z chemických látok začalo fungovať!11. mája 2022 sa v Paríži (Francúzsko) spustilo funkčné obdobie Európskeho partnerstva pre hodnotenie rizík vyplývajúcich z chemických látok (PARC).

Cieľom partnerstva je spojiť širokú komunitu výskumných pracovísk a zdravotníckych agentúr s cieľom pokročiť vo výskume, vymieňať si poznatky a zlepšiť zručnosti v oblasti hodnotenia chemických rizík.

Výsledky tohto partnerstva sa využijú na podporu nových európskych a vnútroštátnych stratégií na zníženie vystavenia nebezpečným chemickým látkam a ich vplyvu na zdravie a životné prostredie.

Cieľom bude vytvoriť nové, ľahko dostupné a použiteľné údaje spolu s novými metódami a nástrojmi hodnotenia. PARC pomôže najmä pri vývoji nástrojov na identifikáciu nových, menej nebezpečných látok, ktoré sú v súlade s prístupmi trvalo udržateľného rozvoja.

Partnerstvo bude vychádzať z predchádzajúcej práce spoločného európskeho programu HBM4EU (Human Biomonitoring for Europe) a ďalších iniciatív.

Do projektu PARC je zapojených takmer 200 partnerov z 28 krajín, ako aj tri agentúry EÚ (Európska environmentálna agentúra – EEA, Európska chemická agentúra – ECHA a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín – EFSA).

Partnerstvo bude trvať sedem rokov a jeho ukončenie je naplánované na jar 2029. Odhadovaný rozpočet projektu PARC je 400 miliónov EUR, z čoho polovicu financuje Európska komisia a zvyšok partnerské krajiny. Koordinátorom partnerstva je agentúra ANSES.

Za Slovenskú republiku je členom partnerstva Slovenská zdravotnícka univerzita a ako asociovaný partner figuruje Univerzita Komenského v Bratislave.

Viac informácií:

Zverejnené 16.5.2022, slord