Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európsky dvor audítorov potvrdzuje pozitívne výsledky verejno-súkromných partnerstiev  no nachádza veľké rozdiely pri začleňovaní politických priorít do výdavkovZačlenenie hlavných politických priorít EÚ do rozpočtu

V správe sa analyzuje do akej miery Európska komisia (EK) začlenila do svojich výdavkových programov hlavné politické priority EÚ, ktorými sú zmena klímy, zachovanie biodiverzity, rodová rovnosť, udržateľný rozvoj a digitálny prechod. V správe sa konštatujú veľké rozdiely medzi jednotlivými prioritami.

EK sleduje horizontálne politické priority vo všetkých výdavkových programoch. Jej cieľom je ich postupne začleniť do tvorby a čerpania rozpočtu EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa nimi výdavkové programy zaoberali popri svojich vlastných programových cieľoch. Vytvoriť z prierezových politík neoddeliteľnú súčasť spôsobu, akým sa realizujú výdavkové programy EÚ je dôležité, aby sa maximalizovala transparentnosť.

Podľa Európskeho dvoru audítorov (ECA) je rodová rovnosť prioritou, ktorá je v rozpočte EÚ najmenej zohľadnená. Okrem toho audítori zistili významné rozdiely v spôsobe, akým Európska komisia meria príspevok rozpočtu EÚ k piatim kľúčovým prierezovým politikám a podáva správy o ich plnení. EK uviedla, že do rozpočtových programov EÚ v plnej miere začlenila kľúčové zastrešujúce politické priority EÚ, ale audítori zistili výrazné rozdiely v oblasti klímy a biodiverzity v porovnaní s rodovou rovnosťou. Hoci päť horizontálnych priorít bolo v rôznej miere začlenených do výdavkových programov EÚ, napríklad do programov v oblasti výskumu, poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja, audítori zistili, že EK  poskytla príliš pozitívne závery o pokroku dosiahnutom pri začleňovaní cieľov.

V správe sa tiež konštatuje, že EK podáva len obmedzené informácie o príspevku programov EÚ k cieľom trvalo udržateľného rozvoja a digitálnej transformácie, pričom opatrenia na meranie ich príspevku k rodovej rovnosti sa zlepšili, ale naďalej sa stretávajú s obmedzeniami. EK tiež poskytuje málo informácií o tom, či výdavky EÚ prispievajú k viacerým prioritám súčasne.

Po prvýkrát audítori podali správu o horizontálnych politických prioritách EÚ ako celku. Skontrolovali výber 11 programov, ktoré pokrývajú 90 % platieb uskutočnených do konca roka 2021 v rámci štyroch okruhov jej viacročného rozpočtu. Týchto päť priorít sa týka súčasných viacročných výdavkov EÚ do roku 2027.

Vyhodnotenie verejno-súkromných partnerstiev  

ECA  podpísal účtovné závierky všetkých spoločných podnikov (JUs) EÚ za rok 2021 a potvrdil pozitívne výsledky vykázané v predchádzajúcich rokoch.

JUs sú partnerstvá medzi EK a priemyslom a v niektorých prípadoch aj výskumom, medzivládnymi organizáciami alebo zúčastnenými štátmi. Spoločné podniky sú financované z peňažných prostriedkov z rámcových programov EÚ pre výskum (Horizont 2020, Horizont Európa a Digitálna Európa) a z vecných a iných finančných príspevkov ostatných partnerov.  V programe Horizont Európa sú stanovené ambiciózne ciele na rozpočtové obdobie 2021 – 2027 a audítori vyzývajú na prijatie opatrení na ich dosiahnutie v oblasti príspevkov v rámci programu Horizont 2020, na riešenie pretrvávajúcich nedostatkov v oblasti vnútornej kontroly a na prípravu na nové výzvy, ako je plánovanie a riadenie ľudských zdrojov.

Viac informácií:

Zverejnené: 23.11.2022, slord