Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európsky dvor audítorov zverejnil správu o politike EÚ v oblasti batériíVšeobecné informácie 

Dňa 19. júna 2023 Európsky dvor audítorov uverejnil správu o hodnotení súčasných politík a činností EÚ týkajúcich sa vývoja a výroby batérií v Európe. Päť rokov po prijatí strategického akčného plánu pre batérie je jej cieľom prispieť k zlepšeniu politického rámca a efektívnejšiemu využívaniu zdrojov EÚ v tejto oblasti.

V správe sa hodnotí, či Komisia účinne presadzovala európsku priemyselnú politiku v oblasti batérií. Na tento účel Dvor audítorov preskúmal aj potrebu výskumu financovaného EÚ v tomto sektore, jeho technologické priority a doteraz dosiahnuté výsledky. Vychádzal pritom z analýzy vzorky projektov zameraných na batérie, ktoré EÚ financovala v období rokov 2014 – 2020, vrátane 7 projektov programu Horizont 2020 a 8 projektov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v oblasti VaI.

Výsledky pozorovania

Podľa správy hrozí, že EÚ v snahe stať sa svetovou veľmocou v oblasti batérií zaostane. Hoci priemyselná politika EÚ v tejto oblasti bola v posledných rokoch účinne podporovaná, prístup k surovinám zostáva hlavnou prekážkou, spolu s rastúcimi nákladmi a tvrdou globálnou konkurenciou. Úsilie EÚ o zvýšenie výrobnej kapacity batérií preto nemusí stačiť na uspokojenie rastúceho dopytu. To znamená, že cieľ nulových emisií do roku 2035 môže ostať nenaplnený.

Stratégia Komisie pre batérie zodpovedá potrebám európskych zainteresovaných strán napriek nedostatkom v monitorovaní. 

Predpokladá sa, že výroba batérií v EÚ bude do roku 2030 rýchlo rásť, ale čelí hroziacemu nedostatku surovín.

Kapacita výroby batérií v EÚ sa rýchlo rozvíja a má potenciál vzrásť zo 44 GWh v roku 2020 na 1200 GWh do roku 2030. Prognózu však môžu zásadne ohroziť geopolitické a hospodárske faktory:

  1. Výrobcovia batérií môžu opustiť EÚ v prospech iných regiónov, v neposlednom rade USA, ktoré im ponúkajú obrovské stimuly. USA na rozdiel od EÚ priamo dotujú výrobu minerálov a batérií, ako aj nákup elektrických vozidiel vyrobených v USA s použitím amerických komponentov.
  2. EÚ je vo veľkej miere závislá od dovozu surovín, najmä z niekoľkých krajín, s ktorými nemá uzavreté obchodné dohody. Súčasné zmluvné dohody zvyčajne zabezpečujú dodávky surovín len na 2 alebo 3 roky budúcej produkcie. V marci tohto roku Európska komisia navrhla Akt o kritických nerastných surovinách, ktorý má túto situáciu riešiť.
  3. Konkurencieschopnosť výroby batérií v EÚ môžu ohroziť rastúce ceny surovín a energie. Na konci roka 2020 boli náklady na batériový balík (200 EUR za kWh) viac ako dvojnásobné oproti plánovanej sume. Len za posledné 2 roky vzrástla cena niklu o viac ako 70 % a lítia o 870 %. 

Verejné financovanie priemyselnej politiky EÚ v oblasti batérií je nedostatočne koordinované, závislé od miesta a jeho výsledky nespĺňajú ambície.

Závery a odporúčania

Dvor audítorov dospel k záveru, že podpora priemyselnej politiky EÚ v oblasti batérií zo strany Komisie bola účinná, a to napriek vyššie uvedeným nedostatkom. Pokiaľ ide o VaI, úsilie v oblasti batérií nespĺňa očakávania. Jedným z dôvodov je chýbajúci proces konsolidácie finančných tokov z rôznych zdrojov a jasný prehľad o ich rozsahu, ktoré Komisii sťažujú zabezpečenie primeranej koordinácie a cielenia podpory. Hoci sa zosúladenie financovania EÚ pre výskum batérií v rámci programu Horizont 2020 zlepšilo prostredníctvom technologického plánu, nie je monitorované, do akej miery jednotlivé projekty dosiahli pokrok pri plnení technických cieľov stanovených v plánoch. 

Audítori celkovo upozorňujú na dva potenciálne najhoršie scenáre, ak by sa výrobná kapacita batérií v EÚ nezvýšila tak, ako sa predpokladá. 

  1. EÚ by mohla byť nútená odložiť zákaz vozidiel so spaľovacími motormi po roku 2035, čím by nesplnila svoje ciele uhlíkovej neutrality. 
  2. EÚ by mohla byť nútená vo veľkej miere sa spoliehať na batérie a elektrické vozidlá z iných krajín, a to na úkor európskeho automobilového priemyslu a pracovnej sily, aby do roku 2035 dosiahla bezemisný cieľ.

Na základe záverov tejto správy Európsky dvor audítorov Komisii odporúča:

  1. Do konca roku 2025 aktualizovať strategický akčný plán pre batérie s osobitným dôrazom na zabezpečenie prístupu k surovinám;
  2. Do konca roku 2024 posilniť monitorovanie pomocou pravidelných, aktuálnych a komplexných údajov;
  3. Do konca roku 2024 zlepšiť prehľad financovania EÚ pre hodnotový reťazec batérií;
  4. Do konca roku 2024 zlepšiť koordináciu a cielenie financovania EÚ pre hodnotový reťazec batérií;
  5. Do konca roku 2023 zabezpečiť, aby všetci účastníci dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu v oblasti batérií mali rovnaké podmienky v prístupe k verejnej finančnej podpore.

Viac informácií: 

Zverejnené 27.6.2023, slord