Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európsky hraničný výskum má vplyv na patentovanie technológiíŠtúdia ukazuje, že projekty financované ERC mali značný vplyv na patentovateľné technológie. Viac ako štyri z desiatich projektov ERC vytvorili výskum, ktorý bol následne citovaný v patentových prihláškach. Podporuje aj predchádzajúce zistenia týkajúce sa pozitívneho vzťahu medzi vedeckým dopadom (meraným počtom citácií prijatých v recenzovaných publikáciách) a technologickým dopadom (ako je zachytený citáciami z patentu na papier).

Väčšina citovaných publikácií z výskumu financovaného ERC súvisela s grantmi 7. Rámcového programu (2007-2013): viac ako polovica (52 %) týchto projektov bola citovaná aspoň jednou patentovou prihláškou (v porovnaní s 28,7 % projektov H2020). Zistenia potvrdzujú skutočnosť, že veda zvyčajne potrebuje určitý čas, aby ovplyvnila technológiu a podporila inovácie. Vzhľadom na časový posun medzi výsledkami výskumu a patentovými prihláškami a za predpokladu porovnateľných trendov s trendmi pozorovanými pri projektoch 7. Rámcového Programu sa očakáva, že počet patentových citácií spojených s projektmi H2020 financovanými ERC v nadchádzajúcich rokoch výrazne vzrastie.

Projekty ERC v biologických vedách mali najväčšiu pravdepodobnosť vplyvniť patenty (61 % projektov v oblasti biologických vied sa uvádza v patentových prihláškach), po ktorých nasledujú projekty v oblasti fyzikálnych vied a inžinierstva (46 %). Vzhľadom na technickú povahu znalostí obsiahnutých v patentovaných vynálezoch bol podiel projektov v spoločenských a humanitných vedách uvedených v patentoch značne nízky (7 %).

Kvalitatívne analýzy projektov, ktorých publikácie boli vysoko citované v patentových dokumentoch, identifikovali oblasti, v ktorých boli poznatky pochádzajúce z výskumu financovaného ERC obzvlášť cenné pre inšpiráciu následného technologického rozvoja:

  • technológie rozpoznávania obrazu,
  • grafénové aplikácie,
  • technológie solárnych článkov,
  • aplikácie mikroRNA,
  • imunoterapeutickej liečby a
  • technológie kmeňových buniek.

Väčšinu patentov citujúcich publikácie financované ERC (približne 50 %) vlastnia súkromné ​​spoločnosti.

Analýza ukazuje pozitívny vplyv výskumu financovaného ERC na technologické oblasti, ktorých rozvoj je kľúčový pre boj proti zmene klímy a maximálne využitie digitálnej transformácie. V oblasti technológií na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu štúdia dokumentuje prevahu patentov v oblastiach „Znižovanie emisií skleníkových plynov (GHG) súvisiacich s výrobou, prenosom alebo distribúciou energie“ a „Technológie na prispôsobenie sa zmene klímy“. V oblasti digitálnej transformácie to boli oblasti „Správa údajov“, „Smart Health“ a „Connectivity“.

Viac informácií:

Zverejnené 25.1.2023, slord