Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európsky inovačný a technologický inštitút spustil svoj strategický inovačný program na roky 2021 – 2027Dňa 14. júna 2021 Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) oficiálne zahájil svoj strategický inovačný program (Strategic Innovation Agenda, SIA) na roky 2021 – 2027.

S rozšíreným mandátom pre nadchádzajúce roky a rozpočtom takmer 3 miliardy EUR sa v rámci programu Horizon Europe EIT zameriava aj na oživenie Európy a zelenú a digitálnu transformáciu.

Nová stratégia EIT bola zahájená podujatím z International Iberian Institute of Nanotechnology v portugalskej Brage organizovaným pod záštitou Portugalského predsedníctva Rady EÚ, ktoré bolo možné sledovať aj cez živé vysielanie.

Po úvode sa uskutočnili štyri tematické zasadnutia. Každé bolo zamerané na kľúčové oblasti novej stratégie EIT:

  1. Posilnenie vplyvu celej komunity EIT;
  2. zvýšenie podnikateľskej a inovačnej kapacity v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania;
  3. posilnenie úsilia EIT v oblasti regionálneho rozvoja prostredníctvom Regionálnej inovačnej schémy EIT (EIT RIS);
  4. zriadenie dvoch nových znalostných a inovačných spoločenstiev zameraných na kultúrne a kreatívne, ako aj priemyselné odvetvia (plánované spustenie v r. 2022) a na vodný, morský a námorný sektor a ekosystémy (plánované spustenie v r. 2026).

V súlade s novou stratégiou EIT na roky 2021 až 2027 bude v novembri 2021 vyhlásená výzva na predkladanie návrhov na nové znalostné a inovačné spoločenstvo EIT v oblasti kultúry a tvorivosti. Kreativita je kľúčovým stimulom inovácie a kreatívny priemysel a má kapacitu rozvíjať tvorivosť vychádzajúcu z kultúry a pomôcť pri posilňovaní konkurencieschopnosti a inteligentného rastu Európy.

EIT okrem toho zahájil iniciatívu na zvýšenie inovačnej kapacity vysokých škôl s názvom „Budovanie inovačných kapacít pre vysokoškolské vzdelávanie“ (Innovation Capacity Building for Higher Education). Jedná sa o novú iniciatívu zameranú na uvoľnenie plného inovačného potenciálu vysokých škôl. Väčší dôraz bude EIT klásť na Regionálnu inovačnú schému EIT (EIT RIS) s cieľom zvýšiť vplyv inovácií a EIT naprieč celou Európou.

Celú tlačovú správu EIT nájdete tu.

Zverejnené 18.6.2021, slord