Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli dohodu o rozpočte EÚ na rok 2024Rada EÚ a Európsky parlament sa 11. novembra 2023 dohodli na rozpočte na rok 2024.

Rozpočet na rok 2024 so záväzkami vo výške 189,4 miliardy EUR a platbami vo výške 142,6 miliardy EUR je zameraný na udržanie prebiehajúcej hospodárskej obnovy a zároveň na posilnenie strategickej autonómie Európy. EÚ zvyčajne stanovuje svoj ročný rozpočet na nižšej úrovni, aby ponechala rezervu pre prípad nepredvídaných potrieb. Rozpočet EÚ na rok 2024 zahŕňa celkové čisté zvýšenie o takmer 112 miliónov EUR nad rámec návrhu rozpočtu.

Aké sú priority ročného rozpočtu na rok 2024?

Rozpočet EÚ na rok 2024 poskytuje kľúčové financovanie pre politické priority Únie, najmä na podporu prebiehajúceho hospodárskeho oživenia Európy a vytváranie pracovných miest, čím sa podporuje ekologický a digitálny prechod pre bezpečnú a odolnejšiu Európu. Dohodnutý rozpočet nasmeruje finančné prostriedky strategicky tak, aby sa maximalizoval ich vplyv a zabezpečila sa reakcia na najkritickejšie výzvy a priority.

V tejto súvislosti bude rozpočet EÚ naďalej podporovať šesť hlavných ambícií, ktoré stanovila predsedníčka von der Leyen:

Aký vplyv budú mať prebiehajúce rokovania o revízii viacročného finančného rámca v polovici obdobia na rozpočet EÚ na rok 2024?

Ide o štvrtý ročný rozpočet v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ alebo inak zvaného viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027. Ročné rozpočty sa musia zmestiť do výdavkových limitov („stropov“) stanovených v tomto viacročnom finančnom rámci.

Predseda Parlamentu po dohode s predsedom Rady zvolal Zmierovací výbor, ktorý mal do 13. novembra 2023 odsúhlasiť rozpočet EÚ na rok 2024. Medzitým sa na zasadnutí Európskej rady 26. – 27. októbra 2023 lídri EÚ nedohodli na revízii VFR. Svoje závery obmedzili na výzvu Rade, aby „pokračovala v práci s cieľom dosiahnuť celkovú dohodu do konca roka“. Keď sa Rada dohodne na revízii VFR, Komisia bude musieť predložiť návrh opravného rozpočtu k rozpočtu na rok 2024, pričom ho prispôsobí revidovanému VFR. Rýchla dohoda o tejto revízií VFR je veľmi naliehavá a potrebná, aby sa zabezpečilo, že rozpočet EÚ na rok 2024 bude plne schopný naďalej poskytovať silnú podporu Ukrajine a vyrovnať sa aj s dôsledkami ruskej agresívnej vojny proti Ukrajine, ako aj reagovať na pretrvávajúce migračné tlaky a ich základné príčiny, prírodné katastrofy v EÚ, v susedstve EÚ a mimo nej a na globálnu súťaž v oblasti kľúčových kritických technológií.

Zmierovací výbor dosiahol 11. novembra predbežnú dohodu. Zmeny a doplnenia boli zahrnuté do zmierovacej dohody, ako pôvodne navrhla Komisia. Rada má v úmysle schváliť spoločný text 20. novembra 2023 a potvrdiť dočasnú dohodu dosiahnutú počas zmierovacieho konania. Potom plánuje Parlament prijať spoločný text počas druhého novembrového plenárneho zasadnutia. Rozpočet EÚ vstúpi následne do platnosti 1. januára 2024.

Alokácia prostriedkov na výskum a inovácie v rozpočte EÚ na rok 2024

Poslanci Európskeho parlamentu bojovali za zvýšenie rozpočtu EÚ na rok 2024 zameraného na riešenie globálnych výziev a podporu mladých ľudí a výskumu a dosiahli ich zvýšenie.

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť alokáciu prostriedkov rozpočtu do oblastí výskumu a vedy v porovnaní s rokom 2023.

      PROGRAM Rozpočet
rok 2023
186,6 miliardy
Návrh rozpočtu
na rok 2024
189,3 miliardy  
Rozpočet
rok 2024
189.4
Miliárd  
Dopad rokovaní členských
štátov a európskeho parlamentu
na návrh rozpočtu 2024
Porovnanie alokovaných prostriedkov
rozpočtu na rok 2023
s rozpočtom na rok 2024
Horizont Európa   €12,3 mld. €12,8 mld. €12,9 mld. + €100 mil. + €600 mil.
InvestEU   €341 mil.   € 348 mil.   €348 mil.   žiadna zmena   + €7 mil.  
Digitálna Európa €1,3 mld. €1,3 mld.   €1,3 mld.   žiadna zmena žiadna zmena
Spájame Európu €2,9 mld. €2,7 mld. €2,7 mld. žiadna zmena – €200 mil.
Európsky vesmírny program   €2,2 mld. €2,1 mld. €2,3 mld. + €200 mil. + €100 mil.
Erasmus+   €3,5 mld. €3,7 mld. €3,8 mld. + €100 mil. + €300 mil.
Európsky obranný fond €626 mil. €638 mil. €638 mil. žiadna zmena + €12 mil.
Podpora vojenskej mobility   €237 mil. €241 mil.   €251 mil. + €10 mil. + €14 mil.
EU4Health €732 mil. €754 mil. €754 mil. žiadna zmena + €22 mil.

Výsledok rokovaní medzi členskými štátmi a Európskym parlamentom viedli k tomu, že položky súvisiace s vedou a inováciami alokovaných v rozpočte EÚ na rok 2024 sa v konečnom dôsledku zvýšili o 410 miliónov viac ako pôvodne navrhovala Európska komisia.

Viac informácií:

Tlačová správa EK
Rozpočet EÚ na rok 2023

Návrh rozpočtu EÚ na rok 2024
Návrh rozpočtu EÚ na rok 2023

Zverejnené  21.11. 2023, slord