Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Global Innovation Index 2022Vydanie Globálneho inovačného indexu (GII) na rok 2022 sleduje najnovšie globálne inovačné trendy na pozadí prebiehajúcej pandémie COVID-19, spomaľujúceho sa rastu produktivity a ďalších vyvíjajúcich sa výziev. Odhaľuje najinovatívnejšie ekonomiky sveta, pričom hodnotí inovačnú výkonnosť približne 132 ekonomík a zároveň poukazuje na silné a slabé stránky inovácií.

Po desaťročiach pomalého rastu produktivity a slabnúceho inovačného potenciálu sa objavujú dôkazy o existencii dvoch typov nových inovačných vĺn, z ktorých každá môže mať veľký vplyv na produktivitu a blahobyt – vlna digitálneho veku a vlna deep science. Na to, aby sa pozitívne účinky týchto vĺn prejavili, však bude potrebný dlhý čas; je potrebné prekonať mnohé prekážky, najmä v oblasti zavádzania a šírenia technológií. Inovácie digitálneho veku a ich pokročilé riešenia v oblasti IKT musia zvýšiť svoju sofistikovanosť, ak majú podstatne výrazne zvýšiť produktivitu v sektore služieb. Nie je tiež isté, či existujúce ukazovatele produktivity dokážu zachytiť potenciál inovácií. Mnohé spoločenské záujmy a mnohé vplyvy nových inovácií digitálneho veku a hlbokej vedy sú zamerané na blahobyt vrátane zdravia, lepšieho vzdelávania, životného prostredia a bývania. Nie sú však nevyhnutne v súlade so zavedenou koncepciou produktivity, ktorá spočíva vo výrobe väčšieho množstva za menej peňazí. To si vyžaduje zásadné prehodnotenie spôsobu, akým meriame vplyvy a výsledky inovácií – je to úrodná oblasť pre budúce meranie inovácií a prácu na politike.

Najinovatívnejšou ekonomikou na svete v roku 2022 je už 12. rok po sebe Švajčiarsko. Turecko (37. miesto) a India (40. miesto) sa do prvej štyridsiatky dostali po prvýkrát. Čína sa posunula na 11. miesto a predbehla Francúzsko; zatiaľ zostáva jedinou stredne príjmovou ekonomikou v prvej tridsiatke GII.

Hodnotenie Slovenska

Slovensko sa umiestnilo na 46. priečke z 132 hodnotených krajín a taktiež ide o najnižšiu priečku v porovnaní s ostatnými štátmi V4. Ide o výrazný pokles oproti minulému roku až o 9 priečok, avšak je dôležité dodať, že oproti minulému roku sa zmenili aj niektoré hodnotiace kritériá a preto medziročné porovnanie neposkytuje komplexný obraz.

Pozitívnym zistením je, že naše inovačné vstupy (dostupné financovanie, ľudský kapitál, inštitúcie a legislatíva, infraštruktúra…) produkujú nepomerne viac inovačných výstupov (nové spoločnosti, patenty, iné kreatívne výstupy…). Na druhej strane, výsledky Slovenska sú pod očakávaniami vzhľadom na úroveň jeho rozvoja. Tieto fakty dokazujú, že Slovensko má veľký potenciál, ktorý je potrebné odomknúť správnym nastavením inovačných ekosystémov.

Pri zameraní sa na jednotlivé hlavné hodnotiace kritériá, môžeme vidieť, že v oblasti infraštruktúry a produkcie vedomostných a technologických výstupov sa Slovensko nachádza na úrovni jeho európskych partnerov. Slovensko je takisto veľmi úspešné v dosahovaní svojich environmentálnych cieľov a vo výrobe vysoko sofistikovaných produktov, ktoré sú však vyvíjané v zahraničí. Medzi naše slabosti však patria okrem nedostatočnej dostupnosti rizikového kapitálu aj podnikateľské prostredie, kultúra a politiky.

Viac informácií:

Zverejnené 13.3.2023, slord