Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Globálne demografické zmeny si vyžadujú adaptívny politický rámecKeďže globálna demografia prechádza významnými zmenami, je čoraz evidentnejšie, že sa tomu musia prispôsobiť aj strategické politiky. V reakcii na procesy ako modernizácia, urbanizácia civilizačný vývoj a ďalšie zverejnilo Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) technickú správu Globálny demografický expertný prieskum o hnacích silách a dôsledkoch demografických zmien.

Správa, ktorá bola zverejnená 17. októbra 2023, analyzuje komplexné procesy demografických trendov, akými sú starnutie populácie, zmeny v rodinných štruktúrach, urbanizácia a medzinárodná migrácia, pričom všetky tieto procesy sú ovplyvnené širokou škálou sociálnych, ekonomických, kultúrnych, a politické faktory. Tieto trendy, ktoré majú korene v individuálnych a rodinných životných rozhodnutiach, sú hlboko zakorenené v kultúrnych a spoločenských normách, ktoré sa líšia medzi krajinami a regiónmi. Ich dôsledky sa šíria v globálnej ekonomickej, environmentálnej, spoločenskej a geopolitickej krajine.

Výsledky a zistenia

Táto správa sumarizuje poznatky z prieskumu, ktorý vykonalo JRC v spolupráci s Medzinárodným inštitútom pre analýzu aplikovaných systémov (IIASA) a Populačnou divíziou OSN. V ňom sa demografickí experti z celého sveta podelili o svoje názory na plodnosť, úmrtnosť, migráciu a kľúčovú úlohu politík pri riešení dôsledkov demografických zmien. Zistenia prieskumu naznačujú, že miera pôrodnosti v Európe podľa prognóz zostane nízka v dôsledku kombinácie individuálnych preferencií, ekonomickej neistoty a rastúcich nákladov na bývanie. Predpokladá sa, že pokroky v medicíne a zdravotne uvedomelé správanie zvýšia očakávanú dĺžku života, čo bude vyvolávať obavy z odolnosti systému zdravotnej starostlivosti a nerovností v oblasti zdravia v Európe.

Celkovo výsledky tohto prieskumu uverejnené v spomínanej technickej správe JRC naznačujú, že budúce demografické výzvy nemusia priniesť priame demografické riešenia. Namiesto toho si efektívne reakcie pravdepodobne vyžiadajú zvýšené zameranie na posilnenie spoločenskej adaptability. To si vyžaduje prispôsobenie politík tak, aby sa prispôsobili dôsledkom demografických zmien v životne dôležitých oblastiach, akými sú zdravotníctvo, vzdelávanie a zamestnanosť.

Nástroje

Výsledky prieskumu boli podkladom pre oznámenie Komisie s názvom „Demografická zmena v Európe: súbor opatrení“, ktoré bolo uverejnené 11. októbra 2023, ktoré zahŕňa súbor politických nástrojov, ktoré majú členské štáty k dispozícii na riadenie demografických zmien a ich vplyvov na spoločnosť a hospodárstvo EÚ vrátane jej globálnej konkurencieschopnosti. Napríklad Odporúčanie Rady o integrácii dlhodobo nezamestnaných na trh práce (Council Recommendation on the integration of the long-term unemployed) ponúka politické usmernenie pre aktivačné opatrenia na vnútroštátnej úrovni. V kontexte stratégie EÚ o právach dieťaťa sa Európska záruka pre deti (European Child Guarantee) zameriava na riešenie sociálneho vylúčenia tým, že deťom v núdzi zaručí účinný prístup ku kľúčovým službám vrátane bezplatného vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Medzi ďalšie nástroje patrí balík na podporu zamestnanosti mladých ľudí (Youth Employment Support package), ktorý si stanovuje za cieľ zlepšiť integráciu mladých ľudí na trhu práce, a to aj prostredníctvom posilňovania zručností pre digitálny a ekologický prechod. Čo sa týka bývania tak tu Európska komisia pripravila Stratégiu renovačnej vlny (Renovation Wave Strategy), ktorej cieľom je zdvojnásobiť ročnú mieru energetickej renovácie v nasledujúcich 10 rokoch. Jedná sa o iniciatívu pre cenovo dostupné bývanie, ktorá je navrhnutá tak, aby zlepšila prístup k cenovo dostupnému bývaniu prostredníctvom prístupu miestnych projektov k technickým a inovačným kapacitám.

Súčasťou tohto súboru nástrojov je Atlas demografie JRC, ktorý sa rozvinie do dynamickej platformy na zdieľanie demografických poznatkov na úrovni EÚ a podporu výmeny medzi členskými štátmi.

Najnovší tematický dátový príbeh Atlasu demografie ilustruje kľúčové zistenia z prieskumu globálnych expertov a expertiek o demografických zmenách a poskytuje úvahy o možných politických dôsledkoch. Nástroj obsahuje interaktívne mapy a grafy, ktoré umožňujú skúmať a filtrovať údaje.

Na tomto portáli sa môžete dozvedieť okrem iného, aj aké faktory budú ovplyvňovať budúce populačné trendy na Slovensku. Výsledky prieskumu napríklad predpokladajú, že muži a ženy budú čoraz viac zdieľať bremeno domácich prác a starostlivosti o deti, čo pravdepodobne prispeje k zvýšeniu pôrodnosti na Slovensku. Zároveň tento prieskum upozorňuje na fakt, že ľudia, najmä vysoko vzdelané ženy, si čoraz viac nedokážu nájsť správneho partnera na založenie rodiny, čo naopak pravdepodobne prispeje k poklesu pôrodnosti na Slovensku.

Zverejnené 03.11. 2023, slord