Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Grantový program IMPULZ od SAV láka výnimočné talenty na SlovenskoSlovenská akadémia vied (SAV) 1. júna 2023 otvorila výzvu na podávanie prihlášok do grantového programu IMPULZ 2023.

Medzinárodne uznávaní vedci a vysoko talentovaní mladí výskumníci majú už po tretíkrát príležitosť realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku a to za podmienok blížiacich sa prestížnemu európskemu grantu. Vybrané projekty môžu požiadať o finančné prostriedky až do výšky 160 000 eur ročne. Výzva je otvorená do 31. augusta 2023 do polnoci, predpokladaný začiatok riešenia projektov je v apríli 2024.

Program má za cieľ skvalitniť výskumné prostredie a výstupy organizácií SAV prostredníctvom náboru medzinárodne uznávaných vedcov a talentovaných mladých výskumných pracovníkov pôsobiacich v zahraničí alebo na Slovensku. Úlohou týchto excelentných výskumníkov bude vytvoriť a riadiť svoje vlastné výskumné skupiny, ktoré budú pracovať na nových výskumných smeroch v súlade s aktuálnymi svetovými trendmi.

Program má SAV pomôcť zvýšiť:

  • excelentnosť a internacionalizáciu výskumu
  • konkurencieschopnosť v Európskom výskumnom priestore
  • úspešnosť v získavaní prestížnych európskych grantov

Kritéria výberu:

  • Uchádzač/ka musí byť v čase podávania prihlášky držiteľom/držiteľkou titulu PhD. alebo ekvivalentného titulu.
  • Uchádzač/ka musí preukázať dostatočné skúsenosti vo výskume získané na zahraničnom výskumnom pracovisku. Buď takto získal/a titul PhD., alebo absolvoval/a dlhodobý pobyt mimo SR, spravidla nie kratší ako 2 roky.
  • Uchádzač/ka musí preukázať, že pravidelne publikuje vo významných vedeckých časopisoch v danej vednej oblasti, bol/a opakovane pozvaný/á prezentovať svoje vedecké výsledky na významných medzinárodných konferenciách a bol/a zodpovedným riešiteľom vedeckého projektu.
  • V prípade mladého výskumníka/výskumníčky musí uchádzač/ka preukázať svoju nezávislosť na školiteľovi dizertačnej práce, a to uvedením zoznamu publikácií, ktorých spoluautorom nie je školiteľ. Navrhovaná téma projektu sa tiež musí líšiť od témy dizertačnej práce uchádzača/uchádzačky.
  • Uchádzač/ka musí preukázať schopnosti viesť navrhovaný výskumný tím, ako aj schopnosť získavať výskumné projekty v dlhodobom horizonte.

Plné znenie výzvy je dostupné tu.

Pre prihlásenie vyplňte prihlášku.

Zverejnené 19.6.2023, SAV, slord