Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska<img fetchpriority="high" width="671" height="342" style="width: 458px; height: 175px; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" alt="Granty EHP a Nórska" src=aktuality/promo-banner.jpg />

Zdroj: http://www.um.si/

Granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska predstavujú príspevky prispievateľských
krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie za účelom
zníženia ekonomických a sociálnych rozdielov. Celkový rozpočet tvorí 132,2 mil. EUR na roky
2012-2017.

Národné bilaterálne fondy majú za cieľ zvýšiť spoluprácu a posilniť vzťahy medzi Nórskom a členskou
krajinou SVE. Prioritami sú najmä projekty v oblasti kultúry, životného prostredia, zdravia a sociálneho
blahobytu. Nórsko v rámci fondov poskytuje 97% financovania. Celkovo je v programe zapojených 15
prijímajúcich krajín. Jednotlivé programy sú založené na národných potrebách a prioritách a taktiež na
rozsahu spolupráce s donorskými krajinami. Za manažovanie programov je v každej prijímajúcej krajine
zodpovedný národný kontaktný bod (National Focal Point)

Projekty sú vyberané z vyhlásených výziev na podávanie projektov organizovaných Programovým
operátorom. Z fondov môžu byť financované národné a lokálne autority; MVO a občianske združenia;
súkromné a verejné spoločnosti a verejno-súkromné partnerstvá; vzdelávacie a výskumné inštitúcie;
študenti a pedagogickí pracovníci.

Jednotlivé príklady projektov, ako aj výzvy a možné synergie medzi Horizontom 2020 si môžete prečítať v celej správe tu.