Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Gratulujeme Bratislave a Košiciam k tomu, že sa stali súčasťou Misie EÚ na vznik klimaticky neutrálnych a inteligentných miestKomisia dňa 28.04.2022 oznámila, ktorých 100 miest EÚ sa zapojí do tzv. misie „Mestá“ , ktorej cieľom je vznik 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030. Ide o 100 miest vo všetkých 27 členských štátoch a ďalších 12 v krajinách pridružených k programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa (2021 – 2027) alebo v krajinách, ktoré sa potenciálne môžu pridružiť k tomuto programu.

Za Slovenskú republiku sa na misii zúčastnia mestá Bratislava a Košice. Z účasti vyplývajú viaceré benefity pre obyvateľov týchto miest a to :

  • Individuálne poradenstvo a pomoc špecializovanej platformy tejto misie, ktorú prevádzkuje projekt NetZeroCities,
  • Uvoľnenie ďalších možností financovania prostredníctvom značky misie
  • Možnosti financovania výskumu a inovácií pre mestá, ktoré sa môžu pripojiť k veľkým inovačným aktivitám, pilotným projektom a demonštračným projektom (celkový rozpočet z programu Horizont Európa na 2021-2023 je 360 miliónov EUR)
  • Podpora prostredníctvom národnej koordinačnej siete
  • Príležitosti na vytváranie sietí, vzdelávanie a výmenu skúseností medzi mestami
  • Podpora pri zapájaní občanov do procesov rozhodovania
  • Zvýšená viditeľnosťapríťažlivosť pre investície a kvalifikovaných pracovníkov

100 vybraných miest vypracuje na podnet EK. tzv. zmluvy o klíme v meste s celkovým plánom klimatickej neutrality vo všetkých odvetviach, ako je napríklad energetika, budovy, nakladanie s odpadom a doprava, spolu so súvisiacimi investičnými plánmi. Do tohto procesu sa zapoja občania, výskumné organizácie a súkromný sektor. Jasné a viditeľné záväzky miest sformulované v zmluvách o klímev meste umožnia mestám spolupracovať s EÚ, vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi, no najmä s vlastnými občanmi, aby mohli splniť tento ambiciózny cieľ

Vzhľadom na záujem 377 miest zapojiť sa do misie Komisia zavádza aj podporu pre mestá, ktoré neboli vybrané. Zo Slovenska sú takými mestami Galanta, Skalica, Martin a Nové Zámky. Podpora sa uskutoční aj podporou prostredníctvom platformy misie a možností financovania na základe pracovného programu misie „Mestá“ v rámci programu Horizont Európa.

Misie sú novinkou v rámci programu Horizont Európa a podporujú priority Komisie, ako je Európska zelená dohodaEurópa pripravená na digitálny vekeurópsky plán na boj proti rakovinehospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí a Nový európsky Bauhaus. Napríklad misia „Klíma“ je už teraz konkrétnym prvkom novej stratégie adaptácie na zmenu klímy, misia „Rakovina“ je súčasťou európskeho plánu na boj proti rakovine a misia „Pôda“ je hlavnou iniciatívou dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti EÚ.

Viac informácií:

Zverejnené 28.04.2022, slord