Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hlavné odkazy LERU Autumn Reception – výzvy pre akadémiu a obchodnú spoluprácuNetworkingového podujatia sa zúčastnilo takmer 100 zástupcov EÚ inštitúcií, univerzít a vedekých organizácií, ktorým boli prezentované súčasné i budúce výzvy v akademickej obci a obchodnej spolupráci. Rečníkmi boli Martin Kern, dočasný riaditeľ Európského inovačného a technologického inštitútu (EIT) a Saskia Van Uffelen, CEO Ericsson Belux a „Digital Champion“ v Belgicku.  Úvodné slovo a zhrnutie hlavných záverov predniesol Prof. Kurt Deketelaere, generálny tajomník LERU.   

Martin Kern sa vo svojej reči zameral na výzvy, ktorým EIT čelí, ako aj na úspechy a dosiahnuté výsledky.  

EIT vznikol v roku 2008 na podporu inovácií a podnikania v Európe za účelom vytvorenia kvalifikovaných pracovných miest a zvýšenia konkurencieschopnosti. Aby sa tento cieľ dosiahol, EIT podporuje vedomostný integračný trojuholník, ktorý prepája vyššie vzdelanie, výskum a podnikanie.  EIT tak spája vedúce vysokoškolské  a vedecké inštitúcie a tiež znalostné a inovačné centrá  (Knowedge and Innovation Communities – KICs).

KICs rozvíjajú inovatívne produkty a služby, štartujú nové podniky a poskytujú tréning pre novú generáciu podnikateľov. K dnešnému dňu existujú 3 KIC, s tým, že do roku 2020 by ich malo fungovať osem.  KICs vznikli koncom roka 2009 a o tom, že sú úspešné hovorí aj fakt, že z pôvodných 72 členov je ich dnes viac ako 500 po celej Európe. Rovnako z počiatočného rozpočtu 300 mil € sa im podarilo za 5 rokov naakumulovať rozpočet vo výške 3 miliardy €. Dobrá investičná stratégia kombinuje 25% investícií z EIT a 75% investcií z KIC partnerstiev, čo vo výsledku znamená, že celkový rozpočet sa pohybuje vo výške 12 miliárd €. Kern zdôranil, že práve táto skutočnoť robí z EIT veľmi dôležitého hráča v oblasti inovácií, výskumu, vyššieho vzdelania a podnikateľských aktivít. Jedna z najväčších devíz KIC je to, že napriek spolupráci na horizontálnej úrovni, jednotlivé soločenstvá medzi sebou zároveň súťažia o financovanie, čo umožnuje finančnú podporu najlepším nápadom a inováciam na ich realizáciu.

EIT podporuje inovácie, ktoré sú vedené ľuďmi, a preto dáva do centra svojich programov študentov, výskumníkov a podnikateľov. Úspechom je vytvorenie 75 start-upov od roku 2011. Z oblasti vzdelávania uviedol Kern ako úspešný príklad EIT ICT Labs. Kern zdôraznil, že Európa potrebuje posilniť úlohu inštitúcií vyššieho vzdelania ako motorov pre inovácie, keďže talentovaní ľudia musia byť vybavení správnou kombináciou zručností a znalostí. Jedným z hlavných nástrojov EIT je integrácia vzdelávacej dimenzie do inovačných aktivít, ktorá práve často chýba  v tradičnejších výskumno-obchodných partnerstvách. KIC vyvinuli svoje vlastné vzdelávacie programy, ktoré dávajú silný dôraz na odovzdávanie podnikateľských a inovačných zručností a sú šité na mieru podnikateľským potrebám – príkladom čoho je vytvorenie EIT ICT Labs Master School, ktorá kombinuje technickú a vedeckú excelenciu so schopnosťami nevyhnutnými pre inovácie a podnikanie. V súčasnosti už úspešne ukončilo EIT certifikované programy prvých 215 študentov.    

Kern tiež vymenoval hlavné poučenia, ku ktorým sa počas svoho pôsobenia dopracovali:

  • EIT pôsobí ako katalyzátor inovácií na všetkých stranách vzdelanostného trojuholníka;
  • inovácie potrebujú kreativitu a flexibilitu, čo znamená úzky monitoring výslekov, indikátorov a systémov na ich meranie a prípadné napravenie;
  • je potrebné riskovať a zameriavať sa na priamych užívateľov, spolupracovať s nimi a zapájať ich. V tomto zmysle sú užívateľmi priamo študenti, podnikatelia a výskumníci samotní.

Saskia Van Uffelen sa vo svojej prezentácií zamerala najmä na digitálnu úniu a jej dôležitosť pri prepájaní výskumu, vyššieho vzdelania a podnikateľskej sféry. EÚ má pred sebou viacero výziev, ako napríklad: vytvorenie digitálne zručnej spoločnosti, otvoreného internetu, prepojeného kontinentu, bezpečného digitálneho prostredia, či posilnenie súčasných a príprava budúcich aktivít. Digitalizácia a vytvorenie jednotného digitálneho trhu sa stali prioritou pre EÚ, keďže vplyv internetu na spoločnosť je značný a stojí za bezprecedentne osobným a spoločenským rozvojom v oblastiach ako vzdelávanie, komunikácia, ekonomika a pracovný trh. Uffelen taktiež predstavila aplikácie a digitálne novinky, ktoré vytvára Ericsson a aj za pomoci ktorých sa vytvára úplne nový trh a pretvára sa jeho hodnotový systém.