Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hodnotenie ekosystémov EÚ poskytuje odporúčania pre obnovu degradovaných ekosystémovDňa 20. mája 2021 Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) a Európska environmentálna agentúra (EEA) spoločne uverejnili súhrnnú správu s názvom „EU ecosystem assessment: Summary for policymakers“.

Správa poskytuje vedecky podložené rady pre obnovu degradovaných ekosystémov, zlepšenie monitorovania ich stavu a definovania metód hodnotenia tohto stavu. Bola zverejnená pri príležitosti Svetového dňa včiel a vypracovaná v kontexte stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. Jej cieľom je podporiť úsilie o obnovu biodiverzity v Európe.

Správa bude podkladom pre proces určovania prioritných ekosystémov, ktoré potrebujú obnovu a pomôže pri tvorbe legislatívneho návrhu zákona o obnove prírody, ktorý Komisia predloží do konca roka 2021. Súhrnná správa pre tvorcov politík je syntézou vôbec prvej celoeurópskej správy o hodnotení ekosystémov, ktorá bola zverejnená v októbri 2020.

Komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel vyzdvihla kľúčovú úlohu vedy pri ochrane biodiverzity a ochrane ekosystémov a uviedla, že „táto príručka poskytuje cenné podklady, ktoré pomôžu zabezpečiť, aby politiky potrebné na dosiahnutie týchto cieľov vychádzali z najlepších dostupných dôkazov.“

Z hodnotenia vyplýva, že stav všetkých európskych ekosystémov – od lesov po poľnohospodársku pôdu, mestské oblasti, mokrade, rieky, jazerá a moria – sa musí výrazne zlepšiť, aby sa strata biodiverzity zastavila a zvrátila. Správa obsahuje desať kľúčových posolstiev o súčasnom stave európskych ekosystémov a o ďalších postupoch:

  1. Musíme zachovať a obnoviť ekosystémy EÚ, aby sme zabezpečili ich základné služby.
  2. Účinné vykonávanie environmentálnych právnych predpisov a politík môže viesť k zníženiu tlakov a zlepšeniu stavu ekosystémov.
  3. Nepriaznivé vplyvy zmeny klímy a inváznych cudzích druhov na ekosystémy sa zvyšujú.
  4. Vďaka zlepšenému stavu ekosystémov v širšej krajinnej oblasti sa tlaky na biodiverzitu znížia, čo môže pomôcť zlepšiť stav chránených biotopov a druhov v oblastiach Natura 2000 aj mimo nich a zvýšiť ich prepojenosť.
  5. Tlak na lesy je naďalej vysoký čím ohrozuje ich dobrý stav.
  6. Biodiverzita poľnohospodárskej pôdy, ktorá je pre poľnohospodárov životne dôležitá, naďalej klesá.
  7. Mokrade sú naďalej v zlom stave. Chemická kvalita riek a jazier sa zlepšuje, ale celkový pokrok pri dosahovaní dobrého ekologického stavu je nedostatočný.
  8. Veľké nedostatky v údajoch bránia hodnoteniu stavu morských ekosystémov.
  9. Riešenia s ohľadom na prírodu môžu mestám pomôcť zlepšiť kvalitu života a zároveň minimalizovať negatívne vplyvy na iné ekosystémy, ako aj zlepšiť mestskú biodiverzitu.
  10. EÚ potrebuje lepšie fungujúcu sieť na pozorovanie biodiverzity a dôslednejšie podávanie správ o stave ekosystémov.

Viac informácií:

Zverejnené 31.5.2021, slord