Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hodnotenie ERA za rok 2023V hodnotení sa reflektuje pokrok dosiahnutý pri plnení priorít ERA za rôzne časové obdobia (od roku 2010, od roku 2015 a za posledné tri roky). Hodnotiacu tabuľku dopĺňa prehľad výsledkov ERA (ktorý obsahuje podrobnejšie monitorovanie pokroku pri dosahovaní cieľov ERA na vnútroštátnej úrovni.

Z výsledkov hodnotiacej tabuľky ERA 2023 vyplýva, že v nasledujúcich prioritách došlo k výraznej pozitívnej zmene:

 • investície do výskumu a vývoja,
 • rodová rovnosť,
 • globálna angažovanosť,
 • synergie so sektorovými politikami a priemyselnými politikami,
 • koordinácia investícií do výskumu a inovácií.

 

Pomalšie (aj keď pozitívne) zmeny boli zistené v prípade týchto priorít:

 • kariéra a mobilita výskumných pracovníkov,
 • zhodnocovanie znalostí a aktívne zapojenie občanov a spoločnosti do výskumu a inovácií.

 

Malú alebo žiadnu pozitívnu zmenu možno zaznamenať v prípade týchto priorít:

 • vodcovstvo vo vede,
 • úloha VaI pri riešení kľúčových výziev,
 • synergie so vzdelávaním a Európskym programom zručností,
 • viac investícií a reforiem v krajinách a regiónoch s nižšou výkonnosťou v oblasti VaI a podpora pri určovaní priorít a zabezpečovaní dlhodobých investícií do VaI a politických reforiem.

 

Viac informácií

ERA Scoreboard 2023

 

Zverejnené 12.04.2024, slord