Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hodnotenie Horizon IP ScanSlužba Horizon IP Scan bola pilotným projektom, ktorý fungoval od novembra 2020 do novembra 2023. Služba pomáhala európskym startupom a malým a stredným podnikom (MSP) zapojeným do spoločných výskumných projektov financovaných EÚ účinne rozvíjať a realizovať stratégie zhodnocovania duševných aktív vytvorených v rámci týchto projektov. Viac ako 350 MSP zapojených do spoločných projektov Horizont Európa a EUREKA využilo služby ponúkané širším tímom medzinárodných expertov na duševné vlastníctvo. Služba bola v súlade so strategickými cieľmi uvedenými v akčnom pláne EÚ v oblasti duševného vlastníctva a bola plne v súlade s hlavnými zásadami zhodnocovania znalostí.

Správa  poskytuje stručnú štatistickú analýzu profilov žiadateľov o službu Horizon IP Scan a sumarizuje hlavné zistenia z procesu jej implementácie. Okrem toho správa poukazuje na motiváciu MSP žiadať o službu a poskytuje pohľad na hlavné výzvy v oblasti duševného vlastníctva, ktorým MSP čelia pri účasti na spoločných projektoch Horizontu Európa. Ide napr. o nedostatočnú informovanosť o celom rozsahu opatrení a stratégií na ochranu duševného vlastníctva, neznalosť pravidiel financovania a právneho rámca alebo nedostatočné znalosti a chápanie hodnoty nástrojov a databáz na správu duševného vlastníctva.

Medzi ďalšími zistenými kľúčovými poznatkami boli aj nasledovné:

  • Pri ochrane citlivých obchodných informácií je mimoriadne dôležité vypracovať postupy na účinnú správu dôverných informácií vrátane obchodných tajomstiev a citlivých údajov. Zamestnanci by mali byť vyškolení o vhodných opatreniach, ktoré treba prijať, a o závažnosti úniku informácií.
  • Malé a stredné podniky by mali tiež vypracovať postupy na riadenie a kontrolu svojich ochranných známok, aby podporili svoju firemnú identitu a vybudovali silnú značku.
  • Definovanie štruktúr a postupov ochrany a riadenia duševného vlastníctva je dôležité na zabezpečenie jednotného chápania práv a povinností.
  • V prípade niektorých vynálezov sa vyžaduje dokladovanie autorstva/vynálezu a dátumu vytvorenia.
  • Odporúča sa pravidelné monitorovanie a zaznamenávanie výsledkov projektu, ktoré by sa malo začať už v počiatočnej fáze projektu.
  • Pred zdieľaním informácií o novom riešení s ostatnými je nevyhnutné zachovať opatrnosť a posúdiť potenciál ochrany duševného vlastníctva.
  • Je dôležité zabezpečiť, aby nedošlo k zámene medzi dvomi odlišnými konceptami: postupmi otvorenej vedy a šírením výsledkov výskumu.
  • Základné školenia v oblasti duševného vlastníctva, akými sú tie, ktoré ponúka EUIPO/EPO a Helpdesk Európskej agentúry pre duševné vlastníctvo, sa odporúčajú pre všetkých členov tímu na začiatku projektu, aby sa predišlo neúmyselnému úniku hodnoty duševného vlastníctva.

 

Viac informácií

EC DG RTD – news

Horizon IP scan – Helping SMEs manage and valorise intellectual property in R&I collaborations