Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hodnotenie Slovenska v rámci ERAImplementácia Európskeho výskumného priestoru (ERA) sa na Slovensku v posledných rokoch postupne zlepšuje. Podľa správy EK je však Slovensko stále pod priemerom EÚ v mnohých oblastiach.

Správa opakuje pozorovania o priemernej výkonnosti Slovenska, pokiaľ ide o inovačné výstupy. Investície do infraštruktúry z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) zatienil napríklad značný odliv mladých a talentovaných študentov a výskumných pracovníkov do zahraničia a účasť Slovenska na európskych a globálnych programoch v oblasti výskumu a inovácií.

V správe sa tiež uvádza nízka intenzita výskumu a inovácií (VaI), neuspokojivá implementácia EŠIF v tematickej oblasti výskumu a inovácií, niekoľko zrušených záväzkov, ktoré bránia toku prostriedkov pre prijímateľov, ako aj priemerné výsledky z hľadiska inovačných výstupov a inovačnej výkonnosti podnikov. Okrem toho sa takisto konštatuje, že slabý verejný výskum a nízka kvalita vedeckých výstupov predstavujú hlavnú prekážku lepšej výkonnosti ekosystému výskumu a inovácií. Nízka kvalita vedeckej základne má za následok aj nízku schopnosť udržať výskumných pracovníkov a prilákať študentov. Správa uznáva, že cieľom slovenského Plánu obnovy je zaviesť systém pravidelného hodnotenia vedeckej výkonnosti vysokých škôl, aby došlo k zlepšeniu jej kvality.

Slovensko prijalo niekoľko politík zameraných na konkrétne opatrenia ERA (otvorená veda, plán Európskeho strategického fóra o výskumných infraštruktúrach, zelená a digitálna transformácia).

 

Hoci Slovensko dosiahlo nadpriemerné výsledky v oblastiach, ako sú ženy v STEM alebo akademická sloboda, je potrebné vyvinúť úsilie na zlepšenie kontextu výskumu a inovácií v krajine. Osobitne v oblasti otvorenej vedy, výskumných infraštruktúr a sociálnej angažovanosti v spoločnosti je podľa zaznamenaných údajov ešte čo zlepšovať.

Dokument Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030 a intervencie Plánu obnovy pomáhajú realizovať niektoré veľmi potrebné reformy riadenia VaI, ako je nastavenie systému pravidelného hodnotenia vedeckej výkonnosti a vykonávanie hodnotenia výskumu na vysokých školách a vo verejných inštitúciách. Okrem toho krajina vyvíja iniciatívy ako Národná stratégia pre otvorenú vedu 2021 – 2028, Plán rozvoja infraštruktúr na roky 2020 – 2030 alebo Stratégia internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť svoju pozíciu v oblasti VaI vo vzťahu k priorite 1. Podobne krajina vyvinula nové iniciatívy na podporu ekologického a digitálneho prechodu v rámci priority 2.

Hoci Slovensko stále čelí výzvam v kontexte výskumu a inovácií, rastúce trendy, ktoré väčšina ukazovateľov zaznamenala v posledných rokoch, sú kľúčovým dôkazom záväzku krajiny voči politickému programu ERA. Z tohto dôvodu sa očakáva, že implementácia nových politík na národnej aj medzinárodnej úrovni zlepší pokrok v blízkej budúcnosti.

 

Viac informácií

ERA Country Report 2023 Slovakia

 

Zverejnené 07.05.2024, slord