Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hodnotenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020Európska komisia uverejnila konečné hodnotenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. V nej bolo stanovených šesť cieľov na ochranu biodiverzity na roky 2011 – 2020. Do hodnotenia boli okrem iných údajov zapracované aj výsledky dvoch verejných konzultácií.

Dostatočný pokrok v plnení opatrení bol dosiahnutý len pri cieli 5 – Boj proti invazívnym druhom (IAS). V tomto kontexte uverejnila v októbri 2021 Európska komisia správu o uplatňovaní nariadenia týkajúceho sa IAS, ktorá vychádza predovšetkým zo správ predložených členskými štátmi za roky 2015 – 2018.

Napriek čiastočným úspechom vo zvyšných oblastiach, stratégia v oblasti biodiverzity nedokázala pomôcť prekonať niektoré hlavné výzvy.

Týka sa to najmä:

  • nedostatočnej finančnej podpory ochrany biodiverzity a nedostatočného využívania existujúcich programov EÚ
  • nedostatočného zohľadnenia cieľov v oblasti biodiverzity v politike a nedôsledné monitorovanie implementácie
  • nedostatočných záväzkov zainteresovaných strán dosiahnuť ciele v oblasti biodiverzity
  • nedostatku údajov a poznatkov o stave ekosystémov a nedostatočného začlenenia existujúcich poznatkov o hodnote prírodného kapitálu do investičných rozhodnutí.

Podľa hodnotenia boli hlavné body kritiky zapracované do stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, ktorá bola prijatá v roku 2020 ako súčasť Zelenej dohody. Obsahuje konkrétnejšie, časovo ohraničené ciele a jasné rozdelenie zodpovednosti za realizáciu. Lepšie riadenie implementácie sa má dosiahnuť okrem iného prepojením vedy, výskumu a politiky.

Stratégia v oblasti biodiverzity do roku 2030 priniesla Znalostné centrum pre biodiverzitu, ako aj vedeckú službu financovanú z programu Horizont Európa. K lepšej koordinácii medzi EÚ a vnútroštátnymi aktérmi, zainteresovanými stranami a rozhraniami medzi vedou a politikou prispeje aj novozaložená skupina expertov „Platforma EÚ pre biodiverzitu„. Ako príklad zlepšeného monitorovania biodiverzity sa uvádza partnerstvo Biodiversa+ financované z programu Horizont Európa.

Súčasťou správy sú aj osobitné prieskumy zamerané na niektoré členské štáty EÚ. Účelom týchto prieskumov bolo poskytnúť informácie o národných prístupoch na implementáciu stratégie EÚ v oblasti biodiverzity. Pre tento účel bolo vybraných 10 rôznych členských štátov, medzi ktorými sa nachádza aj Slovensko, ktorého suchozemská sústava Natura 2000 je už prakticky kompletná a takisto zaznamenalo úspech aj v oblasti monitorovania a zberu dát  týkajúcich sa stavu jednotlivých druhov a biotopov.

Respondenti celkovo uznali pridanú hodnotu stratégie v porovnaní s tým, čo by sa dosiahlo vnútroštátnym úsilím v prípade jej absencie. Viaceré členské štáty nemali pred ňou ciele týkajúce sa biodiverzity a poznatky o nej boli nedostatočné. Stratégia sa považuje za nástroj, ktorý pomohol stanoviť termíny na ich dosiahnutie, ako aj prilákať finančné prostriedky z nástrojov EÚ a vytvoriť investície do veľkých projektov v tejto oblasti. Podnietila tiež súdržnejší prístup a cezhraničnú spoluprácu v EÚ.

Viac informácií: 

Zverejnené: 22.9.2022, slord