Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hodnotiaca správa Plánov obnovy a odolnosti – Tematická analýza výskumu a inováciíVýskum a inovácie patria k najsilnejším nástrojom na posilnenie hospodárstva a konkurencieschopnosti Únie v celosvetovom meradle a majú zásadný význam pre ekologický a digitálny transformácia na kontinente.

Celkové výdavky na výskum a inovácie v plánoch obnovy a odolnosti sú značné. Všetky schválené plány obnovy a odolnosti obsahujú opatrenia týkajúce sa výskumu a inovácií predstavuje to celkovo 224 opatrení s rozpočtom približne 44,4 miliardy EUR. 

Nástroj na obnovu a odolnosť predstavuje jedinečnú príležitosť na urýchlenie rozvoja a transformácie systému R&I v členských štátoch a na zvýšenie podpory kľúčových technologických oblastí.

Pre viaceré členské štáty môže mať nástroj na obnovu a odolnosť zásadný význam pre rozvoj ich systému výskumu a inovácií, ktorý sa bude formovať v nasledujúcich rokoch, pričom v prípade dlhodobého úsilia bude mať skutočný transformačný vplyv.

Cieľom reforiem v oblasti výskumu a inovácií je hlavne:

  • znížiť fragmentáciu systému vedeckého výskumu prostredníctvom konsolidácie vedeckovýskumných inštitúcií;
  • zvýšiť atraktívnosť kariéry výskumných pracovníkov vo verejných inštitúciách prostredníctvom zmien v politike prijímania zamestnancov, odmeňovania a riadenia kariéry, a to aj s väčšou možnosťou mobility a kombinácie verejného výskumu so súkromnou činnosťou;
  • znížiť administratívnu záťaž spojenú s prístupom k verejnému financovaniu činností v oblasti výskumu a inovácií;
  • podporovať prenos poznatkov a technológií medzi verejnými výskumnými inštitúciami a súkromnými spoločnosťami prostredníctvom vytvorenia vhodných subjektov (úradov, agentúr) a odstránenia prekážok spolupráce medzi akademickou obcou a podnikmi;
  • zlepšiť koordináciu medzi rôznymi úrovňami riadenia politík v oblasti výskumu a inovácií a vzdelávania s cieľom reagovať na potreby zručností a zvýšiť zamestnateľnosť, najmä mladých ľudí.

Tematické investície do výskumu a inovácií sú zamerané na niekoľko konkrétnych oblastí, napríklad na ekologický prechod, digitálne technológie a zdravie. Horizontálne investície do výskumu a inovácií (sú zamerané napr. na podporu MSP, granty pre výskumných pracovníkov, atď.) predstavujú o niečo viac ako jednu tretinu celkových investícií do výskumu a inovácií.

Niekoľko členských štátov vrátane Slovenskej republiky zahrnulo aj investície na podporu partnerstiev v rámci programu Horizont Európa a financovanie projektov, ktoré získali pečať excelentnosti (t. j. projektov, ktoré si zaslúžia financovanie v rámci programu Horizont Európa, ale nemohli byť financované z dôvodu rozpočtových obmedzení).

Na nasledujúcom grafe môžete vidieť celkové výdavky na výskum a inovácie podľa členských štátov v miliónoch EUR, kde Slovenská republika figuruje na 7. mieste.

Zdroj: Prevzaté priamo z Hodnotiacej tabuľky obnovy a odolnosti.

V zmysle grafu, ktorý odzrkadľuje podiel výdavkov na výskum a inovácie v % z celkových pridelených prostriedkov pre jednotlivé členské štáty sa Slovenská republika umiestnila na 6. mieste, čiže v prvej tretine z pomedzi 22 členských štátov, ktorým boli plány obnovy a odolnosti schválené.

Zdroj: Prevzaté priamo z Hodnotiacej tabuľky obnovy a odolnosti.

V prípade Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je približne 12 % prostriedkov vyčlenených na výskum a inovácie, pričom pôjde o komplexný balík reforiem a investícií. Cieľom plánu je riešiť problém roztrieštených a nízkych výdavkov na výskum a vývoj a posilniť inovačný potenciál krajiny.

Reformy sa plánujú najmä na zlepšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl prostredníctvom zmien v ich správe a riadení, ako aj prostredníctvom ich konsolidácie.

Prístup k verejnému financovaniu výskumu a inovácií by sa mal tiež prehodnotiť a posilniť, najmä prostredníctvom zlepšenia štruktúry riadenia výskumu a inovácií a lepšej koordinácie, lepšej spolupráce medzi podnikmi a akademickou obcou a medzinárodnej spolupráce.

Viac informácií:

Hodnotiaca správa obnovy a odolnosti

Zverejnené 10.5.2022, slord