Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Identifikácia priorít pre výskum súvisiaci s transformáciou pracovískRovnako ako celá spoločnosť, aj pracoviská prechádzajú zásadnými zmenami na ktoré sa musia adaptovať. EK preto navrhuje v rámci aktivít Európskeho výskumného priestoru prehĺbiť spoluprácu medzi tvorcami politík, výskumníkmi a zainteresovanými stranami , ktorého cieľom je zamerať výskum a vývoj na prebiehajúce zmeny tak aby priniesli priaznivejšie výsledky pre občanov. Názov tejto iniciatívy uskutočňovanej v rámci akcie 11 (ERA pre ekologickú transformáciu), pod názvom ERA4FutureWork.

Kancelária SLORD si pre Vás pripravila zhrnutie hlavných bodov z novej štúdie EK s názvom: Na ceste k výskumnému a inovačnému programu EÚ pre budúcnosť práce

EK vypracovala štúdiu v ktorej identifikovala hlavné hnacie sily zmien na pracoviskách (zelené transformácia, digitálna transformácia, súbežné krízy a vyvíjajúca sa nerovnosť) a taktiež identifikovala aj portfólio projektov financovaných z programu Horizont 2020 a Európa, ktoré sa týmto zmenám venujú. Tieto projekty následne klasifikovala do 4 hlavných skupín, podľa témy ich zamerania:

 • budúcnosť pracovných miest
 • kvalita pracovných miest
 • nerovnosti na trhu práce
 • inštitucionálna podpora pracovníkov

Na základe týchto výskumov a nových trendov, EK identifikovala viacero oblastí na ktoré je potrebné sa v rámci vedy a výskumu do budúcna zamerať:

 • Digitálna transformácia: Ako môžu technológie zamerané na človeka zabezpečiť aby inovácie slúžili potrebám a hodnotám pracovníkov a nediktovali im spôsob práce; ako
  zapojiť pracovníkov do navrhovania a používania nových technológií na pracoviskách v
  počiatočných fázach; ako zohľadniť a podporiť pohodu a (duševné) zdravie na pracovisku prostredníctvom dôkladného skúmania účinkov nových technológií (umelá inteligencia, rozšírené realita, virtuálna realita, metaverse a práca na diaľku) na pracovníkov;
 • Zelená transformácia: Spôsoby, ako spojiť hospodársku s environmentálnou a sociálnou udržateľnosťou; inovácie na zníženie vplyvu priemyslu na životné prostredie a rastúce nerovnosti medzi pracovníkmi (v znalostiach, hodnote alebo príjme); ekologické riešenia posilnenie odolnosti a samostatnosti priemyslu v prípade nepriaznivých vonkajších vplyvov;
 • Prehĺbenie našich vedomostí o dvojitej transformácii: Aké synergie medzi digitálnymi, ekologickými a vzdelávacími politikami môžeme podporiť, aby sme zabezpečili, že pracovníci (vrátane nedostatočne zastúpených skupín, ako sú ženy) majú potrebné zručnosti, aby si udržali svoje pracovné miesta, alebo prejsť na nové, ekologickejšie pracovné miesta;
 • Predvídanie príčin budúcich nerovností: Aby sa zabránilo vzniku nových zraniteľných skupín pracovníkov a riešiť problémy, ktorým existujúce zraniteľné skupiny čelia;
 • Uplatňovanie multidisciplinarity (veda, technológia, inžinierstvo a matematika, spoločenské vedy, etika) a podpora stimulov na zvýšenie účasti žien v technickom vzdelávaní pri navrhovaní budúcich priorít výskumu a vývoja pre zamestnanosti: Prístup viacerých zainteresovaných strán pomáha dosiahnuť pripravenosť spoločnosti a prijatie budúcich inovácií;
 • Stanovenie priorít a spojenie síl: Zvážiť pôsobivú prácu, ktorú vykonali zainteresované strany na národnej a regionálnej úrovni, využiť nové údaje týkajúce sa zamestnanosti z výskumu EÚ a prioritne sa zamerať na najdôležitejšie výskumné otázky ktoré majú vplyv na zamestnávateľov a budúcich pracovníkov.

Je vysoko pravdepodobné, že tieto témy sa objavia v nadchádzajúcich výzvach na predkladanie návrhov, najmä v období 2025-2027.

Ak Vás táto problematika zaujíma môžete sa dozvedieť viac o výskumných a vývojových činnostiach financovaných EÚ o budúcnosti práce na osobitnej webovej stránke Komisie, na stránke s výsledkami CORDIS o vybraných projektoch programu Horizont 2020 a nášho portfólia projektov programu Horizont 2020 o práci na digitálnych platformách alebo si prečítajte výpovede výskumných pracovníkov o tom, ako výskum a inovácie prispievajú k dôstojnej a zmysluplných pracovných miest pre našich občanov.

Viac informácií:

Zverejnené 17.2.2023, slord