Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačné listy o alianciách európskych univerzítEurópska komisia zverejnila informačné listy o 41 alianciách európskych univerzít. V informačných listoch sú zhrnuté informácie o partneroch a spolupracovníkoch iniciatív, o ich víziách a tiež aj o tom, ako ich plánujú implementovať.

O iniciatíve „Európske univerzity“

Európske univerzity sú nadnárodné aliancie, ktoré sa stanú univerzitami budúcnosti, budú sa v nich podporovať európske hodnoty a identita a mali by priniesť revolúciu v kvalite a konkurencieschopnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania. Na dosiahnutie tohto významného kroku vpred testuje Komisia rôzne modely spolupráce európskych univerzít, pričom ohlásila dve výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+.

Aliancie:

  • zahŕňajú partnerov zo všetkých typov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a pokrývajú široký geografický priestor naprieč Európou;
  • sú založené na spoločnom vytýčení dlhodobej stratégie zameranej na udržateľnosť, excelentnosť a európske hodnoty;
  • poskytujú učebné osnovy v rámci univerzitných areálov, kde si môžu študenti pochádzajúci z rôznych prostredí vybudovať vlastné programy a zúčastniť sa mobility na všetkých študijných úrovniach;
  • aplikujú prístup založený na výzvach, podľa ktorého môžu študenti, akademickí pracovníci a externí partneri spolupracovať v interdisciplinárnych tímoch a riešiť najväčšie problémy, ktorým Európa v súčasnosti čelí.

V rámci prvej výzvy z 54 doručených žiadosti bolo vybraných 17 aliancií európskych univerzít zahŕňajúcich 114 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v 24 členských štátoch. V rámci druhej výzvy zo 62 prijatých žiadostí bolo vybraných 24 nových aliancií európskych univerzít zahŕňajúcich 165 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v 26 členských štátoch a ďalších krajinách, ktoré sa zúčastňujú programu Erasmus+. 

Európske univerzity sú zámerné na zvyšovanie kvality začlenenia, digitalizácie a atraktivity európskeho vysokoškolského vzdelávania, a to s finančnou podporou z programov Erasmus+ a Horizont 2020.

Súčasťou aliancií sú aj tri slovenské univerzity, a to konkrétne:

  1. Univerzita Komenského v Bratislave ktorá je súčasťou aliancie ENLIGHT (European University Network to promote Equitable Quality of Life, Sustainability, and Global Engagement through Higher Education Transformation). Superuniverzita ENLIGHT umožní voľný pohyb študentov a zamestnancov medzi deviatimi partnerskými inštitúciami. Umožní tiež zdieľať materiálne zdroje, systémy zabezpečenia kvality, prehlbovať medzinárodné renomé svojich členov a podporovať globálne zapojenie, hľadať talentovaných ľudí a investovať do spoločnej výskumnej infraštruktúry. Aliancia vznikla, aby pomohla budovať základy integrovaného európskeho systému vysokoškolského vzdelávania. Dlhodobá vízia je, aby sa aliancia ENLIGHT do roku 2030 transformovala na integrovaný európsky systém vysokých škôl bez prekážok v štúdiu, výučbe a v spolupráci. Viac informácií.
  2. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa stala súčasťou aliancie INVEST (INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTY Alliance). Hlavnou myšlienkou založenia aliancie INVEST je posilnenie prepojenia medzi výučbou, výskumom, inováciami, prenosom poznatkov a podporovaním mobility. Dôraz kladie na štyri strategické piliere: konkurencieschopné vzdelávanie, kvalitný výskum a inovácie, vysokú úroveň mobility, aj mimo krajín EÚ a vytváranie sietí ako platformy pre budúce vzdelávanie a výskum. V centre jej záujmu sú najmä témy:  voda, energetika, potraviny a životné prostredie;  kvalita života a podnikanie. Viac informácií.
  3. Technická univerzita v Košiciach je súčasťou aliancie ULYSSEUS (An open to the world, persons-centred and entrepreneurial European University for the citizenship of the future). Aliancia má ambíciu založiť spoločné interdisciplinárne, flexibilné výučbové a podnikateľské aktivity, prepájať vedu a výskum s premenou predstáv na realitu. Výstupom bude aj spoločný campus pre pracovné skúsenosti. Začlenená mobilita umožní študentom voľný presun medzi univerzitami s automatickým uznávaním kreditov. Viac informácií.

Všetky informačné listy si môžete stiahnuť tu.

Viac informácií o alianciách európskych univerzít nájdete tu.