Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Iniciatíva EEN2EIC: Podpora pre uchádzačov do EIC AcceleratorZdroj: InnoNews.blog

Vzhľadom na veľmi nízku zapojenosť startupov z nových členských krajín a firiem vedených ženami v schéme EIC Accelerator, pripravila Európska komisia špecifickú podpornú aktivitu zameranú na tieto dve cieľové skupiny ako aj držiteľov Seal of Excellence.

Cieľom iniciatívy EEN2EIC je zefektívniť podporu inovácií zo strany EÚ a to zlepšením schopnosti MSP podávať žiadosti o EIC Accelerator (najprestížnejšej schéme EÚ pre startupy, ktorá financuje uvedenie prelomových produktov na trh kombináciou grantov a investícií až do výšky 17,5 mil. eur) a pomôcť držiteľom Seal of Excellence (SoE) financovať ich projekty v synergii s činnosťami národných kontaktných miest (NCP) v jednotlivých krajinách.

EEN2EIC sa zameriava na podporu potenciálnych žiadateľov pri príprave vysoko kvalitných návrhov projektov do výziev EIC Accelerator s osobitným zameraním na startupy z rozširujúcich sa krajín (widening countries), vrátane SR, tretích krajín pridružených k programu Horizont Európa a inovatívnych spoločností vedených ženami. Pre túto oblasť podpora plánuje prostredníctvom expertov EEN:

  • posilniť biznis stránky návrhu projektu potenciálnych žiadateľov, ich obchodných, inovačných a partnerských stratégií,
  • zvýšiť počet kvalitných návrhov a odfiltrovať spoločnosti, ktoré nie sú vhodné pre EIC,
  • analyzovať špecifické potreby každého potenciálneho žiadateľa,
  • poskytovanie individuálnych služieb na posilnenie argumentácie spoločnosti v každej časti žiadosti o EIC,
  • spojenie s ďalšími skúsenými partnermi EIC alebo externými partnermi zo súkromného sektora.

Iniciatíva tiež poskytne podporu firmám, ktoré získali pečať výnimočnosti – Seal of Excellence v rámci hodnotenia ich predloženého návrhu do EIC Accelerator. Tu sa podpora sústredí najmä prístup k alternatívnym zdrojom financovania a prepojenia na investorov alebo iné schémy financovania (napr. na národnej úrovni).

Na Slovensku aktivity vykonáva BIC Bratislava, koordinátor siete EEN v spolupráci s CVTI SR, koordinátorom Národnej kancelárie Horizontu. V prípade záujmu o spomenuté aktivity neváhajte osloviť kontaktnú osobu zástupcu pre Slovensko.

Iniciatíva EEN2EIC, ako aj ďalšie možnosti rozvoja technologických startupov prostredníctvom grantov budú predstavené na seminári Grantové financovanie technologických startupov (Bratislava, 18.5.2023)

Kontaktná osoba:

Ivan Filus
BIC Bratislava
administrátor zastúpenia Enterprise Europe Network na Slovensku
národný kontaktný bod pre Európsku radu pre inovácie (EIC) a Európske inovačné ekosystémy (EIE) v rámci programu Horizont Európa
Consortium Innovation Leader pre iniciatívu EEN2EIC
E-mail: filus@bic.sk

prevzaté z innonews, 18.5.2023