Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Iniciatíva partnerskej spolupráce s UkrajinouIniciatíva „Twining for Science„, model spolupráce medzi inštitúciami, zohráva kľúčovú úlohu pri podpore ukrajinských univerzít počas vojny a po nej. Táto iniciatíva sa zameriava na podporu zmysluplných partnerstiev s medzinárodnými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. Medzi jej hlavné ciele patrí podpora integrity ukrajinských univerzít, pokračovanie vzdelávacieho procesu, prevencia odlivu mozgov, budovanie dlhodobých partnerstiev a pomoc pri obnove Ukrajiny.

Štruktúrovaný proces sa začína registráciou medzinárodných partnerov a ich následným spájaním s ukrajinskými univerzitami prostredníctvom Cormack Consultancy Group (CCG). Pri prepájaní sa zohľadňujú faktory, ako sú inštitucionálne poslanie a oblasti výskumu. Po potvrdení sa zorganizujú prípravné výzvy, aby sa načrtol proces twinningu a pripravila pôda pre spoluprácu.

V úvodnom rozhovore, ktorý koordinuje CCG, sa definuje potenciál a rozsah spolupráce, pričom CCG poskytne zápisnicu a koordinuje šesť následných rozhovorov s cieľom usmerniť pokrok partnerstva. Mesačné kontrolné stretnutia zabezpečujú priebežnú podporu a CCG spolu s ďalšími organizáciami organizuje podujatia, ako sú workshopy a webové semináre, ktoré uľahčujú vytváranie sietí a rozvoj zúčastnených inštitúcií.

Obrázok zobrazuje sponzorov iniciatívy „Twining for Science“

Podpora zahŕňa rôzne oblasti, napríklad mobilitu študentov a zamestnancov, výskumné projekty, programy zvyšovania kvalifikácie, prístup ku knižniciam a online kurzom, kurzy anglického jazyka, získavanie finančných prostriedkov na zničené zariadenia, modely cotutelle, štipendiá na doktorandský výskum a partnerstvá v oblasti TNE.

V prvom roku svojej existencie dosiahla iniciatíva Twining významné výsledky: založenie šiestich programov dvojitého diplomu, vytvorenie viac ako 110 partnerstiev v rámci twinningu a podpora 33 príjemcov grantov v rámci grantovej schémy pre výskum a inovácie medzi Spojeným kráľovstvom a Ukrajinou. Poskytlo sa viac ako 20 ton vybavenia a 50 miliónov britských libier vo forme darov a vecnej pomoci. Za zmienku stojí, že viac ako 12 000 ukrajinských študentov a zamestnancov absolvovalo jazykové vzdelávanie v angličtine prostredníctvom programu Reallyenglish a na 1. twinningovej konferencii bolo prezentovaných 550 individuálnych projektov.

Táto iniciatíva je príkladom ráznej reakcie na výzvy, ktorým čelia ukrajinské inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, a ponúka významnú podporu a posilňuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy a vzdelávania.

Zaregistrujte záujem svojej vysokej školy

Viac informácií

Zverejnené 27.11.2023, slord