Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Investovanie do vedy a výskumu v Portugalsku prináša pozoruhodné výsledkyV rozvíjajúcom sa prostredí výskumu a inovácií v rámci Európskej únie sa Portugalsko javí ako zdroj inšpirácie, ktorý ponúka cenné ponaučenia pre Widening krajiny. Po takmer 40-tich rokoch od vstupu do EÚ – a 50-tich rokoch po karafiátovej revolúcii a prechode ku demokracii ukazuje trajektória Portugalska v roku 2021 pozoruhodné výsledky trvalého úsilia v oblasti diverzifikácie výskumu a investícií.  K tomuto úspechu prispeli dva dôležité míľniky: viac ako 40 % jednotlivcov vo veku 30 až 34 rokov malo vysokoškolské diplomy, čo znamená výrazný nárast oproti 90. rokom a súčasne viac ako polovica 20-ročných ľudí študovala na univerzite, pričom na začiatku 90. rokov to bolo iba 20 % a na konci 70. rokov približne 15 %.

Pre porovnanie tohto demografického vývoja vo vysokom školstve Portugalska so Slovenskom, poslúžila štatistika zo Slovenskej Akreditačnej Agentúry pre vysoké školstvo, z ktorej vyplýva, že od pádu komunizmu počet študentov na Slovensku postupne rástol až do roku 2008, keď dosiahol svoj vrchol, keď na Slovensku študovalo vyše 230-tisíc študentov. Koncom 90. rokov úspešne získalo vysokoškolské vzdelanie 10,3 % populácie. V roku 2020 sa tento podiel zvýšil na 26,8 %

Ambiciózna národná politika Portugalska podporila investovanie do výskumu, ktoré v roku 2022 dosiahlo viac ako 1,7 % HDP čo predstavuje takmer trojnásobný nárast oproti  začiatku 90. rokov. Tento pokrok, hoci ponechal priestor pre rast na splnenie cieľa EÚ vo výške 3 % do roku 2030, bol doplnený takmer zdvojnásobením výdavkov súkromného sektora na výskum a vývoj, ktoré v roku 2022 presiahli 1,1 % HDP. Tento posun bol sprevádzaný najmä zvýšeným vývozom vysokohodnotných výrobkov, tovarov a služieb, pričom kľúčovú úlohu zohráva podpora zo štrukturálnych fondov EÚ.

„Technologická platobná bilancia“ krajiny sa zmenila z negatívnej v roku 2007 na vyrovnanú do roku 2017. V roku 2021 sa Portugalsko pýšilo jednou z najväčších koncentrácií technologických spoločností v Európe s trhovým ocenením vyšším ako 1  Miliardy EUR, vrátane firiem ako Sword Health, Farfetch, Outsystems, Feedzai, Talkdesk, Remote a ďalších, s odhadovanou hodnotou ekvivalentnou približne 16 % HDP  Portugalska. V roku 2021 domáce spoločnosti a výskumné a vývojové inštitúcie prilákali viac ako 1,8 % celkových kompetitívnych európskych investícií, čím sa Portugalsko stalo jedným z členských štátov EÚ s najväčšou relatívnou schopnosťou prilákať prostriedky z programov Horizont 2020 a Horizont Európa. Vedúce postavenie Portugalska v zapájaní občanov do vedy a techniky je evidentné, z ktorých až 62 % prejavuje veľký záujem o túto oblasť, čo výrazne prevyšuje európsky priemer 33 %.

Rovnako sa Portugalsko môže pochváliť jedným z najväčších  nárastov výskumníkov na počet obyvateľov, ktorý predstavuje 11 výskumníkov na tisíc aktívnych obyvateľov v roku 2021, 

Pozoruhodný nárast počtu ľudí s titulom Ph.D. možno priamo pripísať zvýšeniu verejných financií na doktorandské granty. Pri dosahovaní tohto pozoruhodného nárastu zohral kľúčovú úlohu popri vnútroštátnych investíciách najmä Európsky sociálny fond.

Portugalsko sa aktívne snaží dosiahnuť svoj ambiciózny cieľ investovať 3 % HDP do výskumu a vývoja. Existujú však výzvy, ktoré je potrebné riešiť, keďže dôležité je nielen zvýšiť celkovú sumu výdavkov na výskum a vývoj v pomere k HDP, ale aj zvýšiť intenzitu investícií na výskumníka. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné zlepšenie podmienok a platov vo verejnom a súkromnom sektore a takisto vytváranie prostredia pre štrukturálnejší kariérny rozvoj.

V európskom kontexte existuje silná snaha zvýšiť investície do výskumu a vývoja, ako aj rozvoja talentov v regiónoch, ktoré sú podporované z rôznych dostupných fondov. Úspešný príbeh Portugalska slúži ako jasný príklad pozoruhodného vplyvu, ktorý môžu mať strategické investície, a demonštruje kľúčovú úlohu, ktorú zohráva kolektívna inteligencia za hranicami jednotlivých štátov.

V nasledujúcej tabuľke sa môžete dočítať viac o výdavkoch Portugalska do vedy a výskumu.

Viac informácií

Tlačová správa

Zverejnené 16.10. 2023, slord