Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Jesenná edícia V4 tréningu pre projektových manažérov v oblasti výskumu: Registrácia otvorená!Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) v spolupráci so svojimi partnermi z krajín Vyšehradskej štvorky (CZELO, PolSCA a NRDIO) organizuje v poradí už 12. edíciu V4 tréningu pre projektových manažérov – V4 Training for Research Project Managers.

Jesenná edícia tréningu sa bude konať od 12. do 14. októbra 2022 fyzicky v Bruseli.

Pre koho je tréning určený?

Tréning je určený pre širokú komunitu zamestnancov podpory výskumu a inovácií vo verejných ako aj v súkromných výskumných inštitúciách – projektových manažérov, koordinátorov a asistentov projektov, odborných referentov projektových oddelení a pod. Tréning nie je určený pre individuálnych výskumníkov.

Účastníci by mali mať základné poznatky o rámcových programoch EÚ pre výskum a inovácie, ako aj aspoň prvotné skúsenosti s ich fungovaním. Očakávame, že vysielajúce organizácie majú jasný zámer aktívne participovať v programe Horizont Európa alebo už v niektorom rámcovom programe (H2020, prípadne FP7) participovali a majú motiváciu a ambície zvýšiť tak svoje šance na úspech.

Čo je cieľom tréningu?

Hlavnou ambíciou tréningu je zvýšiť odborné kapacity účastníkov poskytnutím cielených informácií s pridanou hodnotou z Bruselu, a to predovšetkým rozšírením povedomia o politickom kontexte európskeho výskumu a o programoch a iniciatívach, ktoré presahujú rámcový program Horizont Európa. Účastníci budú mať tiež možnosť nadobudnúť užitočné kontakty na pracovníkov Európskej komisie, ďalších kľúčových európskych stakeholderov, projektových manažérov z V4 a EÚ a mnoho ďalších zástupcov, ktorí pôsobia v Bruseli.

Cieľom je rozšíriť celkový prehľad projektových manažérov v problematike zapájania sa do európskych programov, sietí či iniciatív, posilniť ich kapacity a umožniť im nadviazať nové kontakty.

Ako sa prihlásiť?

Podujatie bude opäť otvorené aj pre ďalšie partnerské krajiny. Školenia sa bude môcť zúčastniť celkovo 35 zamestnancov podpory výskumu a inovácií pôsobiacich nielen v krajinách V4, ale v rámci celej Európy. Pre účastníkov tréningu pôsobiacich vo výskumných inštitúciách so sídlom v SR je vyhradených 7 voľných miest.

Prihlásiť sa môžete pomocou registračného formulára TU. Registrácia bude otvorená do 19. júla 2022, 17:00 hod. Vybraní účastníci budú kontaktovaní e-mailom.

Organizátori si vyhradzujú právo výberu uchádzačov na základe informácií uvedených v prihlasovacom formulári. V prípade viacerých záujemcov z jednej organizácie bude vybraný iba jeden.

Program školenia

Program tréningu zahŕňa prezentácie rečníkov z generálnych riaditeľstiev a výkonných agentúr Európskej komisie, ako aj celý rad prezentácií od rôznych expertov so skúsenosťami z praxe. Tréning tiež obsahuje interaktívne časti, ktoré ponúkajú príležitosti na networking. Účastníci budú mať počas nich možnosť prezentovať svoju inštitúciu, vymeniť si skúsenosti pri príprave projektových návrhov či zdieľať dobré príklady praxe.

Tréning bude rozdelený do troch hlavných častí:

  • Predstavenie európskeho výskumno-inovačného ekosystému
  • Projektový manažment: prepájanie politík s implementáciou
  • Budovanie kapacít

Tréning je poskytovaný bezplatne a je určený len pre tých uchádzačov, ktorí sa plánujú aktívne zúčastniť všetkých troch dní tréningu. Cestovné náklady hradí vysielajúca inštitúcia.

Detailný program zašleme vybraným uchádzačom. Tréning bude prebiehať v anglickom jazyku.

Program z predošlej edície (marec 2022) nájdete tu.

Kontaktná osoba pre slovenských účastníkov: Zuzana Černáková (zuzana.cernakova@cvtisr.sk).

Viac informácií:

Registračný formulár

Zverejnené 28.6.2022, slord