Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

JRC zverejnilo správu k vyhodnoteniu inteligentnej špecializácieSpoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) zverejnilo správu „Smart specialisation Evaluation: Setting the Scene„, v ktorej sumarizuje koncepčné a praktické úvahy o hodnotení politiky inteligentnej špecializácie (Smart specialisation).

Hlavným cieľom inteligentnej špecializácie je vymedziť najdôležitejšie oblasti pre verejné investovanie, ktoré by najlepšie reagovali na sociálne a ekonomické výzvy a ponúkli tak odpovede, ktoré budú užitočné a využijú sa na zlepšenie tvorby politiky vrátane prijatia celého radu opatrení pre dosiahnutie ekonomického rastu v danom regióne.

Z výsledkov vyplýa, že informačné potreby týkajúce sa politického zásahu sú často nedostatočne formulované a hodnotenie nie je primerane naplánované a je ponechané v rukách externých odborníkov.

Za takýchto okolností existuje riziko, že výsledky hodnotenia nemajú praktické využitie alebo ostanú bez povšimnutia.

S cieľom naplánovať užitočné hodnotenie a zvýšiť šance na jeho hodnotenie je nevyhnutné, aby sa tvorcom politík, implementačným orgánom a iným relevantným zainteresovaným stranám poskytol dostatočný priestor na pochopenie hodnotenia, aby boli schopní posúdiť, aké druhy hodnotenia sú najvhodnejšie vo vzťahu k ich stratégiám, porozumieť výsledkom hodnotiacich štúdií a posúdiť kvalitu.

Iniciatívy na budovanie kapacít v oblasti hodnotenia by sa mali výrazne podporovať na rôznych územných úrovniach.

Stimulácia spolupráce medzi verejnými orgánmi a výskumnými inštitúciami, ktoré pracujú na tejto téme, bude tiež užitočná.

Viac informácií: