Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

K dispozícii sú súhrnné výsledky Fóra zainteresovaných strán európskych partnerstievV dňoch 15. – 16. novembra 2022 sa v Bruseli uskutočnilo prvé partnerské fórum zainteresovaných strán, ktoré zorganizovali ERA-LEARN a Európska komisia (EK). Toto podujatie bolo pre partnerskú komunitu prvou príležitosťou stretnúť sa po 2 a polročnom prerušení v dôsledku pandémie. Poskytlo priestor na nadviazanie kontaktov, rozšírenie angažovanosti, výmenu skúseností a diskusiu o politických a praktických rozmeroch partnerstiev. Zišlo sa na ňom viac ako 250 účastníkov na mieste a viac ako 150 sledovalo zasadnutia vysielané naživo.

Niektoré z hlavných záverov podujatia sú tieto:

  • Európske partnerstvá sú dokonalým nástrojom na vykonávanie a prispôsobovanie sa zmenám a sú dôležité pre ďalší rozvoj Európskeho výskumného priestoru (ERA).
  • Partnerstvá profitujú z prepojenia s regionálnou a miestnou úrovňou, pokiaľ ide o zavádzanie výsledkov výskumu a cestu k inováciám.
  • Je potrebné využívať synergie nielen medzi partnerstvami, ale aj s inými nástrojmi, ako sú klastre a misie programu Horizont Európa (HE), ako aj národné inovačné a investičné programy. V tomto ohľade je kľúčový prístup k iným fondom, ako sú európske kohézne fondy, ako aj vytvorenie silnejších väzieb so súkromným sektorom s cieľom uplatniť sa na trhu. Už existujú dobré príklady, ktoré sa oplatí šíriť.
  • Skúsenosti ukazujú, že na plné využitie potenciálu nástroja partnerstva je potrebné vyriešiť niekoľko problémov. Vytvorenie partnerstiev a ich bezproblémová realizácia si vyžadujú dostatok času a ambície by mali byť vysoké a zároveň realistické.
  • Výzvy, ktorým čelili v dôsledku pandémie, si vynútili presun finančných prostriedkov z niektorých tém na iné, najmä v oblasti zdravia, aby sa okamžite reagovalo na naliehavé potreby. To viedlo k narušeniu časti programovania niektorých partnerstiev.
  • Zároveň však ukázala, že partnerstvá môžu byť flexibilné, keď sa vyskytne potreba prispôsobiť sa a reagovať na krízy.
  • Je potrebné vyhnúť sa tomu, aby sa európske partnerstvá stali príliš veľkými a zložitými na to, aby mohli reagovať a prispôsobiť sa naliehavým potrebám.

Viac informácií:

Zverejnené: 15.12.2022, slord