Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia analyzuje stav potravinových systémov v členských štátochKlimatická kríza a nadmerné využívanie planetárnych zdrojov je osobitnou hrozbou pre stabilitu potravinových systémov, ktorý je súčasťou najdôležitejšieho cieľa súčasnej Komisie – Zelenej dohody. Aktuálne Európska komisia vydala správu, kde predstavuje výsledky porovnávacej štúdie ohľadom úrovni investícií do výskumu a inovácií v oblasti potravinových systémov V EÚ, ktorý je jasne vymedzený v politickom rámci Potraviny 2030.

Jej cieľom bolo podrobne analyzovať súčasnú situáciu ako na vnútroštátnej úrovni, tak na úrovni EÚ.

Najdôležitejšie zistenia :

  • okolo 15% prostriedkov (18,4 mld. EUR) z 7. rámcového programu pre výskum a Horizontu 2020 bolo poskytnutých na výskum a inovácie potravinových systémov;
  • 70% financovania do výskumu a inovácií potravinových systémov bolo investovaných do projektov, ktorých prioritou boli klimaticky udržateľné potravinové systémy;
  • väčšina financovania výskumu a inovácií potravinových systémov bola poskytovaná sektoru prvotnej výroby;
  • najmenej 5,5 miliardy EUR verejných prostriedkov bolo poskytnutých na výskum a inovácie potravinových systémov na národnej úrovni;
  • množstvo prostriedkov alokovaných na priority POTRAVINY 2030 sa zvýšilo za posledných pár rokov;
  • Komisia vyzýva členské štáty na vypracovanie národných stratégií, ktoré by pomohli s jasným a koherentným prístupom vo financovaní tejto oblasti.

Slovensko obdržalo 2,5 milióna EUR (menej ako 1%) z  finančných prostriedkov na výskum a investície súvisiace s potravinovými systémami. Patrí medzi dvanásť krajín, ktoré minuli za obdobie 2007-2019 menej ako 0,5% HDP na aktivity v oblasti výskumu a inovácií. Napriek tomu ale štúdia uvádza, že Slovensko utráca relatívne veľkú časť z výdavkov v oblasti výskumu a inovácií priamo na aktivity súvisiace s potravinami v porovnaní s inými členskými štátmi.

Skoro polovica (48%) všetkých prostriedkov sa alokovala na projekty, ktoré nebolo možné charakterizovať v rámci žiadnej priority vytýčenej v politickom rámci POTRAVINY 2030. V zmysle tohto rámca najviac financií išlo na Systém bezpečnosti potravín (25%) a na oblasť Vláda a systémová zmena (17%). Väčšina celkového financovania výskumu a inovácií sa čerpá cez Európsky fond pre regionálny rozvoj a menšia časť sa čerpá z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Viac informácií:

Zverejnené : 21.3.2023, slord