Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia predstavila návrh rozpočtu EÚ na rok 2025Európska komisia predstavila 19. júna 2024 návrh rozpočtu EÚ na rok 2025 v celkovej výške 199,7 miliardy EUR. Rozpočet by mal byť doplnený o odhadovaných 72 miliárd EUR zo zdrojov Plánu obnovy NextGeneration EU. Návrh rozpočtu zohľadňuje politické priority a zmeny vyplývajúce zo strednodobej revízie viacročného finančného rámca z februára 2024.

Z celkového navrhovaného rozpočtu je na výskum a inovácie vyčlenených 13,5 miliardy EUR, z čoho 12,7 miliardy EUR je určených na program Horizont Európa. Návrh rozpočtu zahŕňa aj financovanie iniciatívy European Chips Act v rámci programu Horizont Európa a prostredníctvom presunov z iných programov.

Prerozdelenie 2,1 miliardy EUR z programu Horizont Európa v prospech iných programov (najmä nástroja pre Ukrajinu), ktoré bolo dohodnuté v záveroch Európskej rady z 1. februára bude mať nasledovný vplyv na rozpočet na najbližšie roky:

– zníženie o 397 miliónov EUR v roku 2025,

– zníženie o 617 miliónov EUR v roku 2026,

– zníženie o 1,086 miliónov EUR v roku 2027.

S cieľom zachovať rovnováhu rozdelenia rozpočtu programu Horizont Európa Komisia navrhuje uplatniť zníženie o 2 miliardy EUR na všetky zložky programu Horizont Európa pomerným spôsobom okrem Spoločného výskumného centra, ktoré je závislé najmä na fixných nákladoch.

Návrh rozpočtu na rok 2025 je kľúčovým krokom pri príprave nadchádzajúcich pracovných programov na rok 2025.

Z celkového rozpočtu EÚ sa na regionálny rozvoj a súdržnosť navrhuje vyčleniť celkom 49,2 miliardy EUR.

Na európske strategické investície je celkovo vyčlenená suma 4,6 miliardy EUR, z čoho 1,1 miliardy EUR by malo byť určené na program Digitálna Európa378 miliónov EUR na program InvestEU, a to najmä na financovanie kľúčových priorít, akými sú výskumu a inovácie, zelený a digitálny prechod, sektor zdravotníctva a strategické technológie.

Výdavky určené na vesmír sú navrhované vo výške 2,1 miliardy EUR, najmä na Európsky vesmírny program, ktorý spojí činnosť Únie v tejto strategickej oblasti.

Navrhované výdavky na program Erasmus+ sú vo výške 4 miliardy EUR za účelom vytvárania príležitostí pre vzdelávanie a mobilitu.

Na opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy sa navrhuje vyčleniť 2,4 miliardy EUR, z toho 771 miliónov EUR najmä na program LIFE na podporu zmierňovania a prispôsobovanie sa zmenám klímy. Do Fondu na spravodlivú transformáciu by malo byť vyčlenených 1,5 miliardy EUR.

Na riešenie výziev v oblasti obrany bolo navrhnutých vyčleniť 1,8 miliardy EUR, z toho 1,4 miliardy EUR na podporu rozvoja spôsobilostí a výskumu v rámci Európskeho obranného fondu.

Na program EU4Health bolo navrhnutých vyčleniť 583 miliónov EUR.

Návrh rozpočtu na rok 2025 je súčasťou dlhodobého rozpočtu Únie prijatého na konci roka 2020 a zmeneného vo februári 2024 vrátane následných technických úprav a jeho cieľom je premeniť priority na konkrétne ročné výsledky.

Rozpočet na rok 2025 bude musieť Rada a Európsky parlament formálne prijať do konca roka.

Viac informácií: https://shorturl.at/IWU74

Zverejnené 25.06.2024, slord