Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia predstavila návrhy na obnovu európskej prírody do roku 2050 a zníženie používania pesticídov o polovicu do roku 2030Free photos of Bee

Komisia dnes prijala priekopnícke návrhy na obnovu poškodených ekosystémov a návrat prírody do celej Európy, od poľnohospodárskej pôdy a morí až po lesy a mestské prostredie. Komisia tiež navrhuje do roku 2030 znížiť používanie chemických pesticídov o 50 % a znížiť riziko ich používania. Ide o vlajkové legislatívne návrhy, ktoré nadväzujú na stratégie Biodiverzita a Farm to Fork a pomôžu zabezpečiť odolnosť a bezpečnosť dodávok potravín v EÚ a na celom svete.

Zákon o obnove prírody, ktorý má do roku 2050 napraviť škody spôsobené na európskej prírode

Komisia navrhuje vôbec prvý právny predpis, ktorý sa výslovne zameriava na obnovu európskej prírody s cieľom napraviť 80 % európskych biotopov, ktoré sú v zlom stave, a vrátiť prírodu do všetkých ekosystémov, od lesov a poľnohospodárskej pôdy až po morské, sladkovodné a mestské ekosystémy. Podľa tohto návrhu zákona o obnove prírody sa budú právne záväzné ciele obnovy prírody v rôznych ekosystémoch vzťahovať na každý členský štát a doplnia existujúce právne predpisy. Cieľom je do roku 2030 pokryť opatreniami na obnovu prírody aspoň 20 % pevniny a morí v EÚ a do roku 2050 ich rozšíriť na všetky ekosystémy, ktoré potrebujú obnovu.

Zákon rozšíri existujúce skúsenosti s opatreniami na obnovu prírody, ako je napríklad obnova divočiny, návrat stromov, ekologizácia miest a infraštruktúry alebo odstraňovanie znečistenia, aby sa umožnila obnova prírody. Takýto prístup pridáva ekonomickú hodnotu 8 až 38 eur na každé vynaložené 1 euro, a to vďaka ekosystémovým službám, ktoré podporujú potravinovú bezpečnosť, odolnosť ekosystémov a klímy a zmierňovanie jej dôsledkov a ľudské zdravie. Návrh využije značné finančné prostriedky EÚ: v rámci súčasného viacročného finančného rámca bude na výdavky na biodiverzitu vrátane jej obnovy k dispozícii približne 100 miliárd eur.

Navrhované ciele zahŕňajú:

 • zvrátiť pokles populácií opeľovačov do roku 2030 a od tohto roku ich populácie zvyšovať,
 • žiadna čistá strata zelených mestských plôch do roku 2030, zvýšenie o 5 % do roku 2050, minimálne 10 % pokrytie korunami stromov v každom európskom meste, obci a na predmestí a čistý prírastok zelených plôch, ktoré sú integrované do budov a infraštruktúry,
 • v poľnohospodárskych ekosystémoch celkový nárast biodiverzity a pozitívny trend pre motýle žijúce na lúkach, vtáky žijúce na poľnohospodárskej pôde, organický uhlík v minerálnych pôdach ornej pôdy a krajinné prvky s vysokou biodiverzitou na poľnohospodárskej pôde.
 • obnova a opätovné zavlažovanie odvodnených rašelinísk v rámci poľnohospodárskeho využívania a v miestach ťažby rašeliny,
 • v lesných ekosystémoch celkové zvýšenie biodiverzity a pozitívny trend v oblasti prepojenia lesov, mŕtveho dreva, podielu nerovnovekých lesov, lesného vtáctva a zásob organického uhlíka,
 • obnova morských biotopov, ako sú morské trávy alebo sedimenty na dne, a obnova biotopov ikonických morských druhov, ako sú delfíny a sviňuchy, žraloky a morské vtáky,
 • odstránenie riečnych bariér tak, aby sa do roku 2030 zmenilo aspoň 25 000 km riek na voľne tečúce rieky.

Na pomoc pri plnení cieľov pri zachovaní flexibility vzhľadom na vnútroštátne podmienky by sa v zákone od členských štátov vyžadovalo, aby v úzkej spolupráci s vedcami, zainteresovanými stranami a verejnosťou vypracovali národné plány obnovy.

Prísne pravidlá na zníženie používania chemických pesticídov a zabezpečenie udržateľnejších potravinových systémov do roku 2030

Vedci a občania sú čoraz viac znepokojení používaním pesticídov a hromadením ich rezíduí a metabolitov v životnom prostredí. Chemické pesticídy poškodzujú ľudské zdravie a spôsobujú pokles biodiverzity v poľnohospodárskych oblastiach. Kontaminujú ovzdušie, vodu a širšie životné prostredie. Komisia preto navrhuje jasné a záväzné pravidlá:

 • právne záväzné ciele na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni znížiť do roku 2030 používanie chemických pesticídov a riziko ich používania a používanie nebezpečnejších pesticídov o 50 %. Členské štáty si stanovia vlastné národné ciele zníženia v rámci vymedzených parametrov, aby sa zabezpečilo dosiahnutie celoeurópskych cieľov.
 • nové prísne pravidlá týkajúce sa ekologickej kontroly škodcov. Tie zabezpečia, aby všetci poľnohospodári a iní profesionálni používatelia pesticídov uplatňovali integrovanú ochranu proti škodcom (IPM), v rámci ktorej sa najprv zvažujú alternatívne ekologické metódy prevencie a kontroly škodcov a až potom sa môžu ako posledné opatrenie použiť chemické pesticídy. Okrem toho musia členské štáty stanoviť pravidlá pre jednotlivé plodiny, v ktorých sa určia alternatívy, ktoré sa majú používať namiesto chemických pesticídov.
 • Zákaz všetkých pesticídov v citlivých oblastiach ako sú mestská zeleň vrátane verejných parkov alebo záhrad, detských ihrísk, škôl, rekreačných alebo športových areálov, verejných chodníkov a chránených oblastí v súlade so sústavou Natura 2000 a všetkých ekologicky citlivých oblastí, ktoré sa majú zachovať pre ohrozené opeľovače.

Podpora prechodu:

Balík kľúčových politík podporí poľnohospodárov a ostatných užívateľov pri prechode na udržateľnejšie systémy výroby potravín, vrátane:

 • nové pravidlá spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré zabezpečia, že poľnohospodári dostanú kompenzáciu za všetky náklady spojené s implementáciou nových pravidiel počas prechodného obdobia 5 rokov;
 • dôraznejšie opatrenia na rozšírenie ponuky biologických a nízkorizikových alternatív na trhu;
 • výskum a vývoj v rámci programov Horizont Európa na podporu nových technológií a techník vrátane presného poľnohospodárstva a akčný plán pre ekologické poľnohospodárstvo na dosiahnutie cieľov v oblasti pesticídov.
 • prechod podporí aj návrh týkajúci sa údajov o udržateľnosti poľnohospodárskych podnikov a vývoj na trhu v súvislosti s presným poľnohospodárstvom, ako sú postrekovače využívajúce geopriestorovú lokalizáciu a techniky rozpoznávania škodcov.

Čítajte viac:

Zverejnené 29.6.2022, slord