Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia predstavila nové iniciatívy na podporu pokročilých materiálovKomisia navrhla komplexnú stratégiu na dosiahnutie vedúceho postavenia priemyslu EÚ v oblasti pokročilých materiálov, čo je kľúčová technológia veľmi dôležitá pre dvojitý ekologický a digitálny prechod. V oznámení o vyspelých materiáloch pre vedúce postavenie v priemysle sa navrhujú konkrétne kroky, ktoré umožnia zosúladiť výskumné a inovačné priority a investície v EÚ a zabezpečiť vedúce postavenie Európy v tejto kľúčovej technológii. Táto iniciatíva, ktorú členské štáty a priemysel netrpezlivo očakávali, je prvým krokom k spoločnému európskemu prístupu k pokročilým materiálom a vytvára základ pre ďalšie kroky.

Pokročilé materiály sú zámerne navrhnuté a skonštruované materiály, ktoré vykazujú vynikajúce vlastnosti alebo špeciálne funkcie a ktoré možno vďaka dnešnému vedeckému poznaniu a výpočtovej sile vyvíjať s nevídanou rýchlosťou. Majú zásadný význam napríklad pre inovácie v oblasti energetikyelektroniky, stavebníctva a mobility, a preto sú kľúčové pre ekologický a digitálny prechod.

Plán predstavení EK stojí na 5 pilieroch:

1. Európsky výskum a vývoj v oblasti pokročilých materiálov

  • EK zadefinuje spoločné priority výskumu a inovácií pre pokročilé materiály a ku koncu roka 2024 pripraví spoločný strategický postup, ktorý bude následne pravidelne aktualizovať v závislosti od socio-ekonomického a technologického vývoja;
  • EK identifikuje ďalšie potreby v oblasti výskumu a inovácií na nahradenie kritických surovín s prvými výsledkami v 1. štvrťroku 2025;

Nižšie môžete vidieť predbežný návrh priorít vypracovaný EK. Ak by ste mali k nemu akékoľvek pripomienky neváhajte kontaktovať našu kanceláriu, ktorá je členom pracovných skupín, ktoré sa podieľajú na výbere týchto priorít. Viac informácií k týmto oblastiam nájdete na konci tohto dokumentu.

2. Rýchla cesta z laboratória do fabriky

 • EK spolu s členskými štátmi (ČŠ) plánuje do polovice roka 2025 vytvoriť dlhodobo udržateľnú európsku digitálnu infraštruktúru pre výskum a inovácie v oblasti pokročilých materiálov – „materials commons“ – zameranú na urýchlenie procesov dizajnu, vývoja a testovania pokročilých materiálov v kontrolovanom prostredí aj za pomoci AI;

EK plánuje pre tento účel využiť nástroj Európskych digitálnych infraštruktúrnych konzorcií, ktoré sú zoskupeniami ČŠ za účelom dosahovania spoločných viacštátnych projektov. Ak považujete túto oblasť za dôležitú, resp. potenciálne prínosnú pre váš výskum prosím neváhajte nás kontaktovať aby sme vedeli podporiť účasť Slovenska v takomto konzorciu.

 • do roku 2024 pomôcť inovátorom a malým a stredným podnikom (MSP) pri prístupe k príslušným technologickým infraštruktúram pomocou jednotného katalógu na testovanie a zvyšovanie kvality inovatívnych pokročilých materiálov a spolu so zainteresovanými stranami preskúmať možnosť financovania nových Otvorené inovačné testovacie zariadenia (OITB) pre aplikácie pokročilých materiálov súvisiacich s mobilitou;

Slovensko zatiaľ neparticipuje na žiadnom OITB financovanom z EÚ a preto ak by ste mali záujem byť súčasťou takéhoto strediska, prosím neváhajte nás kontaktovať aby sme vás vedeli včas informovať o vývoji v tejto oblasti.

3. Zvyšovanie investícií do kapitálu a prístup k financovaniu

 • EK mobilizuje pod spoločne programovaným partnerstvom Horizontu Európa, Innovative Materials for EU, 500 miliónov eur, z ktorých by mal priemysel prispieť aspoň 250 miliónov eur na vyrovnanie príspevku EÚ;

Partnerstvo je aktuálne vo fáze formovania pod hlavičkou iniciatívy AMI2030 a fungovať by malo začať v roku 2025. Každému kto sa venuje oblasti pokročilých materiálov odporúčame pripojenie sa k tejto iniciatíve aby ste mali najaktuálnejšie informácie a zároveň aj dosah na formovanie priorít. Aktuálne je členstvo bezplatné avšak keď sa iniciatíve pretransformuje na partnerstvo členstvo sa stane spoplatneným (500-5000 ročne v závislosti od veľkosti organizácie).

 • EK bude úzko spolupracovať v rámci Spoločného európskeho fóra pre IPCEI na potenciálnych IPCEI súvisiacich s pokročilými materiálmi za účelom prvého priemyselného nasadenia nových technológií, avšak nie ich hromadnú výrobu;

IPCEI sú medzinárodné projekty spoločného európskeho záujmu, ktoré umožňujú ČŠ investovať do podnikov výrazné finančné prostriedky bez toho aby narušili pravidlá jednotného trhu. AK ste firma, ktorá by z takejto investície mohla profitovať neváhajte kontaktovať Ministerstvo hospodárstva alebo nás.

 • podpora vývoja a zväčšenie rozsahu pokročilých materiálov s podporou EIC cez podporu zapojenia startupov do oblasti pokročilých materiálov prostredníctvom tematických Challenge výziev v rámci jeho 2 schém: Pathfinder a Akcelerátor
 • posilnenie, využitie a riadenie verejných a súkromných investícií do vývoja a nasadenia technológií pre pokročilé materiály prostredníctvom nástrojov EÚ, najmä Inovačného fonduSTEP (Platforma strategických technológií pre Európu) a InvestEU;

4. Podpora výroby a používania pokročilých materiálov

 • EK mobilizuje správne orgány „Veľkých kupujúcich“ v rámci regionálneho financovania a hráčov na globálnom trhu, aby stimulovala trhy s inováciami v oblasti pokročilých materiálov prostredníctvom verejnej dopytu;
 • EK spustí Akadémiu pokročilých materiálov s Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT) na základe výzvy v roku 2024 s cieľom urýchliť rozvoj učebných osnov a kvalifikácií pre zručnosti v odvetví;
 • zlepšenie vývoj a nastavenie štandardov v prioritných oblastiach v spolupráci s CEN/CENELEC/ETSI a ISO v roku 2024;
 • spustenie štúdie na vykonanie hlbokého rozboru výroby a používania pokročilých materiálov, ako aj patentového prostredia do roku 2025;

5. Celkový rámec riadenia

 • EK plánuje v roku 2024 zriadiť Technologickú radu pre pokročilé materiály, ktorá bude poskytovať poradenstvo pri riadení tejto iniciatívy spolu s členskými štátmi, krajinami pridruženými k programu Horizont Európa a priemyslom.

Viac informácií:

Zverejnené 1.3.2024, slord