Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia predstavila pokrok na ceste k európskemu vodíkovému hospodárstvuEurópska komisia 25. júna 2024 uverejnila pracovný dokument útvarov Komisie, v ktorom uvádza strategické priority, súčasné alebo budúce opatrenia súvisiace s cieľom dosiahnuť do roku 2030 prevádzku alebo výstavbu aspoň 50 vodíkových údolí.

Komisárka pre výskum a inovácie, Iliana Ivanova, uviedla, že: „EÚ je na špičke vodíkových technológií vďaka dlhodobým investíciám do výskumu a inovácií. Vodíkové údolia sú ďalším dôležitým krokom vpred.

Avšak vzhľadom na rôzne fázy rozvoja vodíkových údolí, je potrebná na mieru šitá pomoc pri rozvoji projektov. Na tento účel sa predpokladá zriadenie nástroja pre vodíkové údolia (Hydrogen Valley Facility), ktorého cieľom je urýchliť vznik vodíkových údolí v Európe. Tento nástroj, financovaný prostredníctvom programu Horizont Európa, ktorý bude realizovaný prostredníctvom partnerstva Spoločný podnik pre čistý vodík, bude zahŕňať pomoc pri rozvoji projektov na rôznych úrovniach vyspelosti. Nástroj bude využívaný aj na udržiavanie a aktualizáciu platformy Vodíkové údolia.

Ďalšími uvedenými strategickými prioritami a opatreniami sú:

– V nadväznosti na nedávno znovu obnovené Európske stredisko pre sledovanie vodíka (European Hydrogen Observatory) bude nové Znalostné centrum pre čistý vodík (Clean Hydrogene Knowledge Hub) poskytovať zainteresovaným stranám potrebné informácie, ktoré umožnia automatizovanú analýzu údajov a podávanie správ na podporu rozhodovania založeného na znalostiach.

– V nadväznosti na nedávnu revíziu Strategického plánu pre energetické technológie (SET) bude Komisia úzko spolupracovať s členskými štátmi a zainteresovanými stranami na implementácii Strategického výskumného a inovačného programu (SRIA) pilotného projektu ERA o ekologickom vodíku.

– Komisia schválila štyri po sebe nasledujúce vlny vodíkových integrovaných projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI). Cieľom týchto iniciatív je získať spolu viac ako 43 miliárd EUR z verejných a súkromných zdrojov a podporiť viac ako 120 projektov, na ktorých sa podieľa takmer 100 európskych spoločností.

– V januári 2024 bola spustená Európska vodíková akadémia s príspevkom EÚ vo výške 3 milióna EUR. Komisia má v úmysle transformovať ju na Európsku akadémiu pre net-zero priemysel, ktorá bude poskytovať široké portfólio vzdelávania, odbornej prípravy a rekvalifikácie.

– Komisia zintenzívni spoluprácu s medzinárodnými partnermi v oblasti zavádzania čistého vodíka a rozvoja trhov s vodíkom, najmä prostredníctvom misie Čistý vodík v rámci misie Inovácie.

– Ďalších 200 miliónov EUR, ktoré Komisia investovala do Spoločného podniku pre čistý vodík, sa použije na zvýšenie podpory vodíkových údolí v celej Európe.

Vodíkové údolia sú miestne priemyselné alebo dopravné klastre, v ktorých dodávky vodíka z obnoviteľných zdrojov uspokojujú miestny dopyt. Cieľom EÚ je, aby do roku 2030 bolo v prevádzke alebo vo výstavbe aspoň 50 vodíkových údolí, ktoré sa zameriavajú na miestne dodávky a dopyt po vodíku z obnoviteľných zdrojov. Vodíkové údolia sú základom životaschopného európskeho vodíkového hospodárstva. Hoci pôvodne išlo o európsku výskumnú a inovačnú koncepciu, vodíkové údolia sa v súčasnosti rozširujú po celom svete.

Najpokročilejšie vodíkové údolia na celom svete sú združené v rámci platformy Mission Innovation Hydrogen Valley Platform, ktorá bola spustená v roku 2021 a zahŕňala 21 vodíkových údolí v Európe. V súčasnosti platforma zahŕňa 98 vodíkových údolí na celom svete, pričom 67 sa nachádza v EÚ. Približne tri štvrtiny všetkých údolí sú ešte stále v počiatočnom štádiu a potrebujú podporu rôzneho charakteru, aby dozreli do bodu, keď bude možné prijať konečné investičné rozhodnutie a začať s výstavbou.

Na mape vodíkových údolí je i Košický samosprávny kraj, ktorému sa okrem iného podarilo zapojiť do projektu Hy2Infra v rámci projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI) a projektu Malé vodíkové údolie prostredníctvom Spoločného podniku pre čistý vodík.

Viac informácií: https://shorturl.at/2xTUj

Zverejnené 01.07.2024,slord