Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia predstavila Spoločný program výskumu a inovácií v oblasti solárnej energie 

Európska komisia uverejnila 25. júna 2024 pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Spoločný program výskumu a inovácií v oblasti solárnej energie s členskými štátmi v kontexte Európskeho výskumného priestoru. Tento program, ktorý je v súlade s priemyselným plánom Európskej zelenej dohody zákonom o emisne neutrálnom priemysle (NZIA), je kľúčovým opatrením v rámci stratégie EÚ pre solárnu energiu.

Spoločný program zdôrazňuje dôležitú úlohu výskumu a inovácií pri znižovaní nákladov na existujúce technológie solárnej energie, podpore nových technológií a zvyšovaní ich environmentálnej a sociálno-ekonomickej udržateľnosti. Zároveň stanovuje súčasnú výkonnosť solárnych technológií a vysvetľuje, prečo a ako ísť ďalej.

V programe sa uvádza niekoľko priorít v oblasti výskumu a inovácií pre solárne fotovoltické, koncentrované solárne tepelné a nekoncentrované solárne tepelné technológie. Okrem toho identifikuje prierezové témy, ktoré sú relevantné pre odvetvie solárnej energie, napríklad potrebu zohľadniť vplyv klimatických zmien na technológie solárnej energie alebo vývoj nových obchodných modelov na uľahčenie implementácie nových technických riešení.

Komisia uznáva význam solárnych technológií pre dosiahnutie klimatických a energetických cieľov EÚ, ako aj ich potenciál prispieť k posilneniu priemyselnej konkurencieschopnosti a odolnejším európskym dodávateľským reťazcom. Na to, aby sa európsky solárny priemysel rozvíjal a stal sa významným aktérom v prechode na čistú energiu, musí toto odvetvie rýchlo zvýšiť svoju výrobnú kapacitu a úspešne riešiť výzvy súvisiace s výskumom a inováciami, výrobou, integráciou, udržateľnosťou a obehovosťou. Za týmto účelom je nevyhnutné posilnenie spolupráce medzi zúčastnenými krajinami, priemyslom, univerzitami a výskumnými organizáciami.

Pracovný dokument útvarov komisie (SWD) využíva prácu pracovných skupín pre realizáciu strategického plánu pre energetické technológie (SET) v oblasti solárnej fotovoltaiky (PV) a solárnej tepelnej energie a prácu Európskej technologickej a inovačnej platformy pre obnoviteľné vykurovanie a chladenie (RHC ETIP). Okrem toho vychádza zo širších konzultácií s programovým výborom klastra 5 programu Horizont Európa, fórom ERA a pracovnou skupinou pre výskum; všetci sú vyzvaní, aby ďalej prispievali k jeho realizácii a financovaniu prostredníctvom spoločného programového prístupu.

Viac informácií

Celé znenie dokumentu

 

Zverejnené 10.07.2024, slord