Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia predstavila zoznam kandidátov na nové Európske partnerstváZoznam aktuálnych Európskych partnerstiev

Európska komisia 17. júla 2023 oficiálne predložila členským štátom a pridruženým krajinám 10 návrhov nových kandidátskych partnerstiev. Navrhované nové európske partnerstvá, ktoré sa majú začať v druhej polovici programu Horizont Európa, sú tieto:

  • Zdravie mozgu (Spolufinancované partnerstvo);
  • Lesy a lesné hospodárstvo pre udržateľnú budúcnosť (Spolufinancované partnerstvo);
  • Demonštrácia a overovanie na obežnej dráhe (Spolufinancované alebo spoločne programované partnerstvo);
  • Inovatívne materiály pre EÚ (I’M for EU) (Spoločne programované partnerstvo);
  • Suroviny pre ekologický a digitálny prechod (Spolufinancované partnerstvo);
  • Odolné kultúrne dedičstvo (Spolufinancované alebo spoločne programované partnerstvo);
  • Sociálne transformácie a odolnosť (Spolufinancované alebo spoločne programované partnerstvo);
  • Solárna fotovoltaika (Spoločne programované partnerstvo);
  • Textil budúcnosti (Spoločne programované partnerstvo);
  • Virtuálne svety (Spolufinancované alebo spoločne programované partnerstvo).

EK upozorňuje, že toto navrhované portfólio bude v nasledujúcich mesiacoch prerokované s členskými štátmi a pridruženými krajinami, a preto môže podliehať ďalším zmenám.

Koncepčné dokumenty pre nových kandidátov pripravili útvary Komisie v súlade s novým politickým prístupom založeným na vplyve, ktorý je stanovený v programe Horizont Európa. To zahŕňa príspevky partnerstiev k plneniu priorít Európskej komisie týkajúcich sa dvojitej ekologickej a digitálnej transformácie a k posilnenej otvorenej strategickej autonómii Únie.

Dôležitý príspevok k identifikácii nových kandidátskych partnerstiev zverejnila skupina expertov podporujúca proces strategickej koordinácie partnerstiev, ktorá pripravila poradenstvo založené na dôkazoch pre rozvoj celkového portfólia. V ich správe s názvom Posudzovanie európskych partnerstiev na základe priorít európskej politiky sa vypracovala metodika na lepšie posúdenie relevantnosti európskych partnerstiev ako nástrojov na riešenie politických priorít Únie.

Prípravné práce sa teraz dostávajú do fázy spoluvytvárania s členskými štátmi a pridruženými krajinami, pričom štrukturálne konzultácie od júla do septembra 2023 im poskytnú možnosť poskytnúť podrobnú spätnú väzbu k navrhovaným kandidátom, ako aj návrhy na ďalších kandidátov.

Konečné portfólio ďalších európskych partnerstiev sa dohodne spolu s členskými štátmi a pridruženými krajinami a formalizuje sa prijatím strategického plánu na roky 2025 – 2027.

Ak by ste sa chceli o niektorom pripravovanom partnerstve dozvedieť viac alebo sa informovať o možnostiach ako z nich benefitovať, prosím neváhajte nás kontaktovať na slord@cvtisr.sk .

Viac informácií:

Zverejnené 20.7.2023, slord