Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia predstavuje Európsku vesmírnu stratégiu pre bezpečnosť a obranuEurópa je globálnou vesmírnou veľmocou. Európska únia vlastní a prevádzkuje vesmírne zariadenia pre určovanie polohy, navigáciu a časovanieGalileo a pre pozorovanie ZemeCopernicus. Čoskoro spustí aj tretiu konšteláciu, Program bezpečnostnej konektivity Únie – IRIS² pre bezpečnú komunikáciu. Niektoré vesmírne mocnosti sú však schopné zamerať sa na kritickú vesmírnu infraštruktúru. Niektoré z nich vyvinuli a otestovali protisatelitné kapacity, ktoré môžu narušiť alebo zničiť vesmírne systémy a služby. Naposledy v novembri 2021 Rusko otestovalo protisatelitnú zbraň proti jednému zo svojich vlastných satelitov, pričom vytvorilo veľké množstvo vesmírneho odpadu. Čína sleduje svoju geopolitickú agendu prostredníctvom rastúcej prítomnosti vo vesmíre a rozvíja rozsiahle vesmírne programy a kapacity na boj vo vesmíre. EÚ a jej členské štáty však naďalej podporujú a budú podporovať zachovanie bezpečného a vesmírneho prostredia a mierové využívanie kozmického priestoru na základe spravodlivého a vzájomne prijateľného základu.

Vesmírne systémy a služby v EÚ prispievajú k strategickej autonómii EÚ a jej členských štátov. Sú to kľúčové aktíva, ktoré prispejú k formovaniu budúcnosti konkurencieschopnosti, prosperity a bezpečnosti EÚ pre ďalšie generácie. Vesmírna stratégia pre bezpečnosť a obranu demonštruje záväzok EÚ chrániť jej bezpečnostné záujmy, zabrániť pretekom v zbrojení vo vesmíre a urýchliť synergie medzi vesmírom, bezpečnosťou a obranou. EÚ je odhodlaná posilniť odolnosť hodnotových reťazcov, ktoré sú základom vesmírneho ekosystému a podporovať inovácie a konkurencieschopnosť vesmírneho priemyslu EÚ.

Kancelária SLORD si pre vás pripravila zhrnutie najdôležitejších bodov tejto novej stratégie. Časti najrelevantnejšie pre vedu, výskum a inovácie sú zvýraznené kurzívou.

Prostredie vesmírnych hrozieb

EK každý rok pripraví utajovanú analýzu vesmírnych hrozieb, ktorá bude zahŕňať vývoj protivesmírnych spôsobilostí.

Zvyšovanie odolnosti a ochrany vesmírnych systémov a služieb v EÚ

Za účelom zvýšiť úroveň bezpečnosti a odolnosti vesmírnych operácií a služieb v EÚ, ako aj ich bezpečnosť a udržateľnosť, EK zváži navrhnutie vesmírneho práva EÚ. Cieľom bude spoločná identifikácia esenciálnych služieb a systémov a lepšia integrácia bezpečnostných, vrátane kyberbezpečnostných prvkov a štandardov do európskej vesmírnej infraštruktúry. Bude podporovať rozvoj odolnosti, podporí výmenu informácií o incidentoch, ako aj cezhraničnú koordináciu a spoluprácu. EK takisto do konca roka 2023 vytvorí Centrum na zdieľanie a analýzu informácií (EU Space ISAC). Pripraví sa plán na zníženie strategických závislosti od technológií, ktoré sú rozhodujúce pre prebiehajúce a budúce vesmírne projekty v rámci vesmírnych programov EÚ. Komisia vypracuje spoločné programovanie medzi Európskym obranným fondom, vesmírnym programom EÚ a programom Horizont Európa s cieľom urýchliť rozvoj kapacít, ktoré ktoré sú dôležité pre odolnosť vesmírnych systémov a bude sa snažiť o zohľadňovanie bezpečnostných a obranných potrieb v budúcich vesmírnych iniciatívach. V neposlednom rade sa zameria aj na podporu a vytváranie autonómneho európskeho prístupu do vesmíru.

Reakcia na vesmírne hrozby

EK preskúma, spolu so štátmi vlastniacimi spôsobilosti na informovanosť o vesmírnej doméne, ich využitie pre potreby EÚ. Upraví sa legislatíva tak aby sa všetky dostupné nástroje EÚ, vrátane technických, diplomatických a ekonomických, mohli v prípade ohrozenia rýchlo zmobilizovať, čím sa zlepší naša schopnosť reakcie na vesmírne hrozby. Členské štáty spolu s EK sa zúčastnia, pripravia a budú vykonávať príslušné vesmírne cvičenia, vrátane využitia mechanizmov vzájomnej solidarity.

Zlepšenie využívania vesmíru na účely bezpečnosti a obrany

Komisia navrhne pilotný projekt na poskytovanie služieb informovanosti o vesmírnej doméne na podporu reakcie EÚ a preskúma synergie s komponentom vesmírneho dohľadu a sledovania v rámci vesmírneho programu EÚ. Pri príprave novej konštelácie IRIS² zohľadní aj potreby obranného sektora preskúma možnosti využitia systému Copernicus pre potreby obrany členských štátov. EK sa takisto zameria na podporu spolupráce vesmírnych, obranných a bezpečnostných startupov a synergie medzi jednotlivými technológiami. Rovnako podporí aj vzdelávacie programy v oblasti vesmíru a podporí väčšie zameranie na oblasti bezpečnosti a obrany vrátane nového partnerstva a rozšírením už fungujúcej Európskej vesmírnej akadémie o kurzy v oblasti obrany a bezpečnosti.

Partnerstvo pre zodpovedné správanie vo vesmíre

EÚ bude aktívne pracovať na normách a pravidlách znižujúcim riziko vesmírnych hrozieb na multilaterálnej a bilaterálnej úrovni. Zároveň bude pokračovať v úzkej spolupráci s NATO a USA.

Viac informácií:

Zverejnené 20.3.2023, slord