Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia predstavuje Správu o využívaní talentu v európskych regiónochEurópska komisia (EK) predložila oznámenie o využívaní talentov v európskych regiónoch ako prvú kľúčovú iniciatívu v roku 2023, ktorá prispieva k Európskemu roku zručností. Oznámenie ponúka na mieru šité, miestne a viacrozmerné riešenia na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie vrátane využitia existujúcich fondov a iniciatív EÚ na podporu regiónov najviac postihnutých prebiehajúcim demografickým prechodom a jeho vedľajšími účinkami a na zabránenie vzniku nových a väčších územných rozdielov v EÚ.

EK zdôrazňuje, že ak sa tento demografický prechod nebude riešiť, vyvolá nové a rastúce územné rozdiely, pretože regióny starnú a zaostávajú v počte a zručnostiach svojej pracovnej sily, čo brzdí odolnosť a konkurencieschopnosť EÚ. V oznámení sa preto predstavuje „mechanizmus na podporu talentov„, ktorý má podporiť regióny EÚ postihnuté zrýchleným poklesom počtu obyvateľov v produktívnom veku, aby mohli vzdelávať, udržať a prilákať ľudí, zručnosti a kompetencie potrebné na riešenie vplyvu demografického prechodu. Stred a východ Slovenska patria medzi regióny, ktoré môžu v budúcnosti spadnúť do pasce rozvoja talentov, pretože sú prudko ovplyvnené odchodom obyvateľstva vo veku 15-39 rokov.

V ten istý deň EK zverejnila aj Správu o vplyve demografických zmien do roku 2023, ktorá aktualizuje Správu o demografii z roku 2020. V správe sa zdôrazňuje, že na zabezpečenie budúcej prosperity a blahobytu v EÚ je nevyhnutné riešiť výzvy, ktoré prináša demografický prechod. Medzi tieto výzvy patrí starnutie, ako aj znižovanie počtu obyvateľov a znižovanie počtu obyvateľov v produktívnom veku (v rokoch 2015 až 2020 sa počet obyvateľov zníži o 3,5 milióna a do roku 2050 sa očakáva ďalší pokles o ďalších 35 miliónov ľudí). Tento pokles obyvateľstva v produktívnom veku, nízky podiel absolventov vysokých škôl a univerzít alebo negatívna mobilita obyvateľstva vo veku 15 – 39 rokov vážne postihuje 82 regiónov v 16 členských štátoch (čo predstavuje takmer 30 % obyvateľstva EÚ).

Mechanizmus na podporu talentu predstavený v oznámení je založený na 8 pilieroch:

  • V roku 2023 sa spustí nový pilotný projekt, ktorého cieľom je pomôcť regiónom, ktoré čelia „pasci rozvoja talentov“, vypracovať, konsolidovať, rozvíjať a implementovať prispôsobené a komplexné stratégie, ako aj identifikovať príslušné projekty na školenie, prilákanie a udržanie kvalifikovaných pracovníkov. Podpora sa bude poskytovať pilotným regiónom vybraným na základe otvorenej výzvy.
  • V roku 2023 sa začne realizovať nová iniciatíva „Inteligentné prispôsobenie regiónov demografickému prechodu“, ktorá má pomôcť regiónom s vyššou mierou odchodu mladých ľudí prispôsobiť sa demografickému prechodu a investovať do rozvoja talentov prostredníctvom prispôsobených miestnych politík. Prijímajúce regióny budú vybrané na základe otvorenej výzvy.
  • Nástroj technickej podpory (TSI) bude na základe dopytu v rámci výzvy TSI 2023 podporovať členské štáty pri reformách na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, ktoré sú potrebné na riešenie znižovania počtu obyvateľov v produktívnom veku, nedostatku zručností a reagovania na potreby miestneho trhu.
  • Programy politiky súdržnosti a medziregionálne investície do inovácií budú stimulovať inovácie a príležitosti pre vysokokvalifikované pracovné miesta, a tým prispejú k zlepšeniu možností udržať a prilákať talenty v týchto regiónoch.
  • V rámci európskej iniciatívy pre mestá bude vyhlásená nová výzva na inovačné akcie s cieľom otestovať riešenia založené na mieste pod vedením zmenšujúcich sa miest, ktoré riešia problémy rozvoja, udržania a prilákania kvalifikovaných pracovníkov.
  • Iniciatívy EÚ, ktoré podporujú rozvoj talentov, budú uvedené na osobitnej webovej stránke. Tá umožní zainteresovaným regiónom ľahší prístup k informáciám o politikách EÚ v oblastiach, ako sú výskum a inovácie, odborná príprava, vzdelávanie a mobilita mladých ľudí.
  • Vymieňať sa budú skúsenosti a šíriť osvedčené postupy: regióny budú mať možnosť vytvárať tematické a regionálne pracovné skupiny na riešenie konkrétnych odborných alebo územných výziev.
  • Budú sa ďalej rozvíjať analytické poznatky potrebné na podporu a uľahčenie politík založených na dôkazoch v oblasti regionálneho rozvoja a migrácie.

Nakoniec ponúka mnoho príkladov národných a regionálnych iniciatív a osvedčených postupov, ktoré účinne riešia štrukturálne výzvy v miestnom kontexte a zvyšujú príťažlivosť regiónov pre talenty. Jedným z takýchto príkladov je Andalúzia v Španielsku, kde sa zamerali na vytvorenie špeciálne zameraného magisterského programu na digitálnu transformáciu poľnohospodárskeho a lesníckeho sektora, čím sa vytvorila komunita expertov, ktorí sú následne pripravení podporovať regióny v digitálnej transformácii. Komisia bude pravidelne podávať správy o vykonávaní tohto oznámenia.

Viac informácií:

Zverejnené 20.1.2023, slord