Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia prijala odporúčania o riadení duševného vlastníctva a štandardizácieZdroj: Politico

Komisia 7. marca 2023 uverejnila 2 odporúčania, ktoré poskytujú usmernenia pre výskumných pracovníkov a inovátorov o správe duševného vlastníctva a o tom, ako najlepšie využiť výsledky na štandardizáciu.

Cieľom nového Kódexu postupov pri správe duševného vlastníctva je zvýšiť vplyv výsledkov výskumu a inovačných technológií a urýchliť využívanie znalostí. Tento kódex je určený všetkým aktérom v oblasti výskumu a inovácií a ponúka usmernenia pre strategické riadenie duševného vlastníctva.

Nový kódex postupov v oblasti štandardizácie pomáha pri úspešnej integrácii činností v oblasti výskumu a inovácií so štandardizáciou. Identifikuje osvedčené postupy a venuje sa činnostiam v oblasti VaI bez ohľadu na oblasť technológií. Zameriava sa na aktérov VaI v rámci širokého spektra úrovní technologickej pripravenosti od terminológií a koncepcií cez testovanie až po interoperabilitu a výkonnosť.

Kancelária SLORD si pre vás pripravila krátke zhrnutie hlavných bodov oboch odporúčaní.

Správa duševného vlastníctva

 • Vypracovanie stratégie správy duševného vlastníctva;
 • Stimuly pre výskumných pracovníkov za transfer vedomostí a technológií;
 • Zabezpečiť spravodlivé a rovnocenné rozdelenie hodnoty vytvorenej pri výskumných činnostiach;
 • Využívať dostupné systémy financovania na správu duševných aktív;
 • Spravovať duševné aktíva tak, aby umožňovali otvorenú vedu a otvorené inovácie;
 • Investovať do vzdelávania, odbornej prípravy a zvyšovania informovanosti aj cez existujúce profesionálne siete (Enterprise Europe Network, PATLIB) alebo poradenské služby (Centrum transferu technológií);
 • Čo najskôr vymedziť jasné ustanovenia o vlastníctve na úrovni organizácie v záujme efektívnej identifikácie, prevodu a používania duševných aktív vrátane postupu riešenia konfliktov;
 • Od začiatku identifikovať potenciál výsledkov projektov v oblasti výskumu a inovácií dostať sa na trh a diskutovať o možnosti poskytnúť účastníkom možnosť rokovať o licenciách na budúce výsledky projektov.

Štandardizácia

 • Odporúča sa vypracovať politiku štandardizácie, a to ako samostatnú politiku alebo ako súčasť politiky duševného vlastníctva alebo politiky zhodnocovania výsledkov výskumu;
 • Odporúča sa v plánoch kariérneho rozvoja a v hodnotení výskumu výskumných pracovníkov primerane zohľadniť štandardizačné činnosti a výstupy;
 • Odporúča sa zabezpečiť vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti štandardizácie;
 • Odporúča sa, aby pracoviská pre transfer technológií boli pripravené na štandardizáciu;
 • Odporúča sa, aby sa normy stali konkrétnou súčasťou výskumného projektu.

Viac informácií:

Zverejnené 15.3.2023, slord