Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia prijíma revidovaný rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácieEurópska komisia prijala revidované oznámenie o pravidlách štátnej pomoci na výskum, vývoj a inovácie (ďalej len „rámec pre výskum, vývoj a inovácie na rok 2022“), v ktorom sa stanovujú pravidlá, podľa ktorých môžu členské štáty poskytovať štátnu pomoc spoločnostiam na činnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, pri súčasnom zabezpečení rovnakých podmienok. Rámec pre výskum, vývoj a inovácie na rok 2022, ktorý prispieva k strategickým cieľom EÚ týkajúcim sa zelenej  a digitálnej transformácie, nadobudol účinnosť 19. októbra 2022.

Prijatie rámca pre výskum, vývoj a inovácie na rok 2022 nadväzuje na hodnotenie existujúcich pravidiel, ktoré sa začalo v roku 2019 v rámci kontroly vhodnosti štátnej pomoci. Komisia uskutočnila aj rozsiahle konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami o navrhovanom revidovanom znení oznámenia. V rámci nich získala príspevky od členských štátov, podnikateľských a výskumných združení, záujmových skupín a spoločností, mimovládnych organizácií a občanov.

Revidovaný rámec pre výskum, vývoj a inovácie zahŕňa niekoľko cielených úprav s cieľom:

  1. zjednodušiť a zohľadniť skúsenosti získané pri uplatňovaní rámca pre výskum, vývoj a inovácie z roku 2014;
  2.  zohľadniť regulačný, hospodársky a technologický vývoj;
  3.  zosúladiť príslušné pravidlá so súčasnými politickými prioritami EÚ, ako je Európska zelená dohoda a priemyselná a digitálna stratégia.

Cieľom zmien je najmä:

  • Aktualizovať existujúce definície výskumných a inovačných činností,na ktoré možno poskytnúť podporu podľa rámca pre výskum, vývoj a inovácie. Zmeny predovšetkým objasňujú ich uplatniteľnosť, pokiaľ ide o digitálne technológie a činnosti súvisiace s digitalizáciou (napr. superpočítače, kvantové technológie, blockchain, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, veľké dáta a cloud alebo edge computing). Cieľom je poskytnúť členským štátom a zainteresovaným stranám právnu istotu a zároveň uľahčiť investície do výskumu, vývoja a inovácií, ktoré umožnia digitálnu transformáciu v EÚ.

  • Umožniť verejnú podporu pre testovacie a experimentačné infraštruktúry potrebné na vývoj, testovanie a rozširovanie technológií. Cieľom je ďalej umožniť rýchly vývoj a následné zavádzanie špičkových a prelomových technológií, najmä zo strany malých a stredných podnikov, a zároveň uľahčiť zelenú a digitálnu transformáciu hospodárstva EÚ a prispieť k novému európskemu inovačnému programu.

  • Zjednodušiť určité pravidlá s cieľom uľahčiť praktické uplatňovanie rámca pre výskum, vývoj a inovácie a zmierniť prípadnú nadmernú administratívnu záťaž pre spoločnosti a verejné orgány. Novými pravidlami sa napríklad zavádza zjednodušený mechanizmus na určovanie nepriamych nákladov na výskumné a vývojové projekty, na ktoré možno poskytnúť podporu podľa pravidiel štátnej pomoci.

Rámec pre výskum, vývoj a inovácie na rok 2022 zároveň zachováva záruky na zabezpečenie toho, aby sa pomoc obmedzila na to, čo je nevyhnutné, a aby neviedla k neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže.

Súvislosti

Cieľom rámca pre výskum, vývoj a inovácie je uľahčiť výskumné, vývojové a inovačné činnosti, ku ktorým by v dôsledku zlyhaní trhu nedošlo bez verejnej podpory. Umožňuje členským štátom za určitých podmienok poskytovať podnikom a výskumnej obci potrebné stimuly na realizáciu týchto dôležitých činností a investícií v tejto oblasti. Rámec pre výskum, vývoj a inovácie spočíva na zásade technologickej neutrality, a preto sa vzťahuje na všetky technológie, priemyselné odvetvia a sektory s cieľom zabezpečiť, aby pravidlá vopred nepredpisovali, ktoré výskumné cesty povedú k novým riešeniam pre výrobky, postupy a služby.

Ustanovenia rámca pre výskum, vývoj a inovácie dopĺňa všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (GBER), v ktorom sa stanovujú podmienky zlučiteľnosti ex ante, na základe ktorých môžu členské štáty realizovať opatrenia štátnej pomoci bez ich predchádzajúceho oznámenia Komisii.

Viac informácií: Komisia prijala rámec pre výskum, vývoj a inovácie na rok 2022

Zverejnené: 25.10.2022, slord