Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia zmapovala kľúčové obehové technológie pre textilný, stavebný a energeticky náročný priemyselKomisia tento týždeň zverejnila nový plán priemyselných technológií Európskeho výskumného priestoru (ERA) pre obehové technológie a obchodné modely. Identifikuje kľúčové obehové technológie a inovačné potreby pre textilný, stavebný a energeticky náročný priemysel. Vyzýva na komplexný prístup k vývoju a prijatiu týchto technológií vo všetkých fázach životného cyklu materiálov a výrobkov. Využívanie obehových technológií v priemyselných odvetviach prispeje k zníženiu tlaku na prírodné zdroje a k dosiahnutiu cieľa EÚ v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050.

V pláne sa zdôrazňujú investičné potreby, ktoré pomôžu priemyslu EÚ ďalej posilňovať jeho pozíciu globálneho lídra. EÚ má celosvetovo najvyšší podiel (32 %) spoločností aktívnych v oblasti technológií obehového hospodárstva v porovnaní napr. s USA (20 %) a Čínou (4,4 %). EÚ má vedúce postavenie aj v oblasti vynálezov v oblasti technológií obehového hospodárstva v absolútnom vyjadrení a ako podiel ekologických vynálezov na celosvetovej úrovni.

Kľúčové zistenia pre výskum a inovácie v týchto troch sektoroch zahŕňajú:

  • Na plné využitie potenciálu obehových technológií je potrebný prístup založený na životnom cykle. Uplatňovanie zásad obehového hospodárstva už pri navrhovaní a vývoji materiálov je v súlade s ďalšími iniciatívami, ako je napríklad Strategický plán výskumu a inovácií pre chemické látky (SRIP) alebo Manifest o materiáloch 2030. To vyvolá systémovejšie zmeny a ovplyvní nielen životnosť materiálov, ale celý hodnotový reťazec výrobok – služba.
  • Technológie na konci životnosti vrátane predrecyklačných technológií, ako sú technológie zberu, triedenia a demontáže, si vyžadujú ďalšie úsilie, aby boli zavedené na trh. Údaje o výrobkoch a materiáloch sú potrebné v celom reťazci výroby a používania.
  • Nový dizajn výrobkov a moderné materiály budú podnetom pre systémové zmeny v celom hodnotovom reťazci.
  • Digitálne technológie zohrávajú kľúčovú úlohu pre priemyselnú obehovosť v celom životnom cykle výrobkov. Ich využitie a vplyv často závisí od ich konkrétnej úlohy a stavu vývoja vo fázach návrhu, výroby, triedenia/recyklácie.
  • Regulácia zohráva kľúčovú úlohu pre rozvoj obehového hospodárstva na jednotnom trhu EÚ. Od prijatia akčného plánu pre obehové hospodárstvo Zelená dohoda tento vývoj ešte viac urýchlila. Keďže návrhy novej legislatívy začínajú pokrývať všetky fázy životného cyklu príslušných výrobkov a robí to čoraz komplexnejšie, zvyšuje sa potreba inovatívnych priemyselných technológií a obchodných modelov, aby sa splnili nadchádzajúce požiadavky napr. na ekodizajn a obehovosť.

Tento plán je spolu s Plánom nízkouhlíkových technológií pre energeticky náročné odvetvia spôsobom akým chce EK nasmerovať priemysel na cestu k znižovaniu emisií a závislosti na dodávateľských reťazcoch. Môžeme takisto predpokladať, že medzery v potrebných technológiách budú predmetom vyhlasovaných výziev v nadchádzajúcom období, najmä v období 2025-2027.

Pre koho sú tieto plány určené?

  • Zástupcom priemyselných odvetví alebo spoločností – poskytujú prehľad o súčasnom stave výskumu a inovácií v oblasti relevantných prelomových a vyspelejších technológií, ako aj o existujúcich podporných schémach;
  • Výskumným a technologickým organizáciám (RTO) alebo univerzitám – uľahčujú výmeny osvedčených postupov a lepších prepojení medzi výskumníkmi a priemyslom s cieľom urýchliť transfer technológií;
  • Členským štátom EÚ – poskytujú komplexný pohľad na najdôležitejšie technológie spolu s prehľadom súčasných schém a finančných nástrojov na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni na podporu rozvoja a zavádzania udržateľných priemyselných inovácií.

Ak by ste sa chceli zapojiť do diskusie o tomto pláne, pripojte sa k online podujatiu 8.3. 2023. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Viac informácií:

Zverejnené 27.1.2023, slord