Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia zverejnila Akčný plán k reforme hodnotenia výskumuAkčný plán súvisí s akciou ERA 3, ktorá je súčasťou politickej agendy Európskeho výskumného priestoru (ERA). Cieľom spomínanej akcie ERA 3 je pokročiť smerom k reforme systému hodnotenia výskumu s cieľom posúdiť kvalitu, výkonnosť a vplyv výskumu a výskumníkov pomocou vhodnejších kritérií a postupov.

V nadväznosti na tento cieľ bola v júni 2022 zverejnená Dohoda o podpore reformy hodnotenia výskumu (ARRA).

Dohoda o reforme hodnotenia výskumu stanovuje spoločné smerovanie zmien v postupoch hodnotenia pre výskum, výskumníkov a organizácie vykonávajúce výskum s hlavným cieľom maximalizovať kvalitu a vplyv výskumu. Dohoda obsahuje princípy, záväzky a časový rámec pre reformy a stanovuje princípy pre koalíciu organizácií ochotných spolupracovať pri implementácii zmien.

Signatármi Dohody a zároveň členmi koalície COARA (Coalition for Advancing Research Assessment) sú doposiaľ aj štyri slovenské subjekty, a to Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Biomedicínske centrum SAV, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo a Univerzita Komenského v Bratislave. Dohoda zároveň zostáva naďalej otvorená na podpis organizáciám z celého sveta.

Akčný plán k reforme hodnotenia výskumu predstavuje zhrňujúci dokument, ktorý zaznamenáva doposiaľ realizované kroky Európskej komisie vo vzťahu k jednotlivým záväzkom a zároveň definuje potrebné kroky do budúcna, ktoré bude nutné podniknúť v snahe o naplnenie záväzkov vyplývajúcich z Dohody. Implementácia desiatich záväzkov uvedených v Dohode o reforme hodnotenia výskumu (ARRA) sa bude riadiť desiatimi zásadami zahrnutými v Dohode.

Záväzky vyplývajúce z Dohody o podpore reformy hodnotenia výskumu sú nasledovné:

  1. Uznať rozmanitosť príspevkov a kariér vo výskume v súlade s potrebami a povahou výskumu;
  2. Základné hodnotenie výskumu by malo spočívať predovšetkým v kvalitatívnej evaluácii, pri ktorej je centrálnym prvkom posudzovanie vrstovníkmi, tzv. „peer review,“ podporené zodpovedným použitím kvantitatívnych ukazovateľov;
  3. Upustiť od nevhodného používania metrík hodnotenia výskumu založených na časopisoch a publikáciách, najmä nevhodného používania Journal Impact Factor (JIF) a h-indexu;
  4. Vyhnúť sa použitiu hodnotení výskumných organizácií pri hodnotení výskumu;
  5. Vyčleniť zdroje potrebné na reformu hodnotenia výskumu za účelom dosiahnutia vytýčených organizačných zmien;
  6. Preskúmať a vytvoriť kritériá, nástroje a procesy hodnotenia výskumu;
  7. Zvýšiť povedomie o reforme hodnotenia výskumu a zabezpečiť transparentnosť komunikácie, poradenstvo a školenia o hodnotiacich kritériách, procesoch a ich použití;
  8. Zdieľať postupy a skúsenosti s cieľom vzájomného učenia sa v rámci koalície organizácií i mimo nej;
  9. Informovať o pokroku dosiahnutom pri dodržiavaní zásad a implementácii záväzkov;
  10. Vyhodnocovať postupy, kritériá a nástroje na základe spoľahlivých dôkazov a najnovších poznatkov vo výskume a sprístupniť údaje za účelom zhromažďovania dôkazov a ďalšieho výskumu.

 

Zverejnené 7.5.2024, slord