Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia zverejnila legislatívne návrhy harmonizovaných pravidiel o patentoch EÚZákladné informácie

Navrhované nariadenia o patentoch nevyhnutných pre normy, o udeľovaní nútených licencií na patenty v krízových situáciách a o revízii právnych predpisov o dodatkových ochranných osvedčeniach z 27. apríla 2023 majú vytvoriť transparentnejší, efektívnejší a odolnejší rámec práv duševného vlastníctva EÚ. Návrhy doplnia Jednotný patentový systém, ktorý bude fungovať od 1. júna 2023.

Nové predpisy predpokladajú dôležitú rolu EUIPO, Počas tlačovej konferencie dňa 27. apríla komisár Breton vyjadril dôveru v schopnosť tohto úradu implementovať nové nariadenia v nasledujúcich 2 rokoch.

Vo väčšine európskych priemyselných ekosystémov sa zvyšuje pridaná hodnota duševného vlastníctva. Práva duševného vlastníctva budú kľúčové pri rozširovaní ekologických inovácií a zároveň budú vytvárať zdôvodnenie pre čisté technológie a podporovať udržateľnú digitálnu transformáciu. 

V priemyselnej stratégii EÚ z 10. marca 2020 sa uznáva potreba politiky EÚ v oblasti duševného vlastníctva s cieľom zachovať a posilniť technologickú suverenitu Európy a podporovať rovnaké podmienky na celosvetovej úrovni. Komisia 25. novembra 2020 uverejnila akčný plán v oblasti duševného vlastníctva s cieľom pomáhať podnikom, najmä MSP, čo najlepšie využívať svoje vynálezy a diela, a zároveň zabezpečiť, aby mohli byť prínosom pre hospodárstvo a spoločnosť EÚ.

Patenty nevyhnutné pre normy

Patenty nevyhnutné pre normy sú patentmi na ochranu technológie vyhlásenej za nevyhnutnú pre vykonávanie technickej normy (ktorú prijala organizácia pripravujúca normy). Takéto normy sa týkajú napr. pripojiteľnosti (5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC) alebo de/kompresie zvuku/videa. Pri výrobe produktu, ktorý bude v súlade s normou, musí realizátor použiť príslušné „nevyhnutné“ patenty.

Cieľom navrhovaného rámca je vytvoriť vyvážený systém, ktorý stanoví globálny štandard pre transparentnosť patentov nevyhnutných pre normy, obmedzí konflikty a umožní efektívne rokovania. Systém má zabezpečiť, aby Európski vlastníci patentov a realizátori inovovali v EÚ a boli svetovo konkurencieschopný a aby koncoví používatelia mohli používať výrobky založené na najnovších štandardizovaných technológiách za spravodlivé a primerané ceny.

Udeľovanie nútených licencií

Udeľovanie nútených licencií umožní vláde povoliť používanie patentovaného vynálezu bez súhlasu majiteľa patentu. Navrhované normy  zavedú nový celoeurópsky nástroj udeľovania nútených licencií dopĺňajúci krízové nástroje EÚ. Tým sa posilní odolnosť EÚ voči krízam, a to zabezpečením prístupu ku kľúčovým patentovaným výrobkom a technológiám v krízových situáciách.

Dodatkové ochranné osvedčenia

Dodatkové ochranné osvedčenie predlžuje dobu platnosti patentov humánnych alebo veterinárnych farmaceutických výrobkov a prípravkov na ochranu rastlín povolených regulačnými orgánmi. Táto iniciatíva zavádza jednotné dodatkové ochranné osvedčenie dopĺňajúce jednotný patent. Reformou dodatkových ochranných osvedčení sa zavádza aj centralizovaný postup preskúmania, ktorý bude vykonávať EUIPO v úzkej spolupráci s národnými úradmi pre duševné vlastníctvo. 

Ďalšie kroky

Ďalším krokom v legislatívnom procese (prijímania návrhov) nariadení o patentoch nevyhnutných pre normy, o udeľovaní nútených licencií na patenty, o dodatkových ochranných osvedčeniach, bude rokovanie v Parlamente a Rade EÚ, ktoré ich musia schváliť, aby mohli vstúpiť do účinnosti.

Viac informácií:

Tlačová správa Európskej komisie: Duševné vlastníctvo: harmonizované pravidlá o patentoch EÚ podporujú inovácie, investície a konkurencieschopnosť na jednotnom trhu

Správa EUIPO: Commission proposes new EU patent rules

Návrh nariadenia o patentoch nevyhnutných pre normy

Návrh nariadenia o udeľovaní nútených licencií na patenty

Návrhy nariadenia o dodatkových ochranných osvedčeniach

Zverejnené 11.5.2023, slord