Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia zverejnila legislatívny návrh Európskeho aktu o kritických nerastných surovináchZdroj: Euractiv

Európska komisia 16. marca 2023 predstavila svoj návrh novej právnej regulácie na podporu bezpečného a trvalo udržateľného prístupu ku kritickým nerastným surovinám (CRM) v EÚ. Tie sú definované ako kľúčové pre hospodárstvo EÚ vo veľkom rozsahu a zároveň čeliace riziku vážneho narušenia dodávok. Udržateľné, cenovo dostupné a diverzifikované dodávky CRM sú pre EÚ nevyhnutné vo viacerých ohľadoch, obzvlášť pri tzv. dvojitom prechode (ekologickom a digitálnom), pri spravodlivej transformácií a v neposlednom rade pri zaistení bezpečnosti a obrany. Zo štrukturálneho hľadiska sa jedná o dôležitý podporný pilier pre zachovanie dlhodobej konkurencieschopnostiotvorenej strategickej autonómie v rýchlo sa meniacom a čoraz problematickejšom geopolitickom prostredí.

S ohľadom na komplexnosť problematiky kladie návrh dôraz na zosúladenie vnútorných a vonkajších činností EÚ. Hlavnými nástrojmi sú: rozvoj hodnotových reťazcov CRM v rámci EÚ, posilnenie domácich opatrení, zefektívnenie využívania zdrojov (CRM) a recyklácie, diverzifikácia zahraničného obchodu a medzinárodná angažovanosť cielená na rozvoj obojstranne výhodných partnerstiev s tretími krajinami a na podporu udržateľnosti a obehovosti v rámci hodnotových reťazcov CRM.

Rozvoj hodnotových reťazcov v rámci EÚ by sa mal opierať o novú reguláciu, finančnú podporu, štandardizáciu, potrebné skúsenosti a v hlavne výskum a inovácie (VaI). Kľúčový význam VaI pre efektívnu realizáciu tohto návrhu dokladá Prognostická štúdia Spoločného výskumného centra.

V rámci hodnotového reťazca CRM sú nutné pre rozvoj znalostí, inovatívnych riešení a vysoko udržateľných procesov, pre prieskum, ťažbu, spracovanie, rafináciu a recykláciu. Významný prínos môže mať výskum substitúcií (napr. pri konštrukcii veterných generátorov, katalyzátorov v palivových článkoch) a inovácie zamerané na efektívnejšie využitie zdrojov (napr. vývoj pokročilejších materiálov a alternatívnych technológií). Každá z častí hodnotového reťazca má svoje problémy súvisiace so širokým spektrom prírodných a spoločenských javov, a preto je potrebný výskum kritických aj nekritických surovín, aby bolo možné riešiť výzvy súvisiace s ponukou, ako aj zmierniť rast dopytu v EÚ.

Medzi priority Aktu patria investície do výskumu, inovácií a zručností:

• V rámci pracovného programu Horizont Európa (2021 – 2024) sa počíta s rozpočtom až 470 miliónov EUR na projekty v oblasti prieskumu, ťažby, spracovania a opätovného použitia, recyklácie a zhodnocovania;

• Prostredníctvom Európskej rady pre inovácie a Európskeho inovačného a technologického inštitútu v súlade s Novou európskou inovačnou agendou sa posilní zavádzanie a prijímanie existujúcich a vznikajúcich prelomových objavov v oblasti výskumu a inovácií;

• Predloží sa koordinovaný akčný plán s členskými štátmi o pokročilých materiáloch vrátane substitúcie CRM s cieľom zabezpečiť zodpovedajúce úrovne investícií do výskumu a inovácií;

• Prostredníctvom existujúceho fóra zainteresovaných strán sa vypracuje strategický plán implementácie, ktorý bude v nasledujúcich rokoch usmerňovať priority EÚ v oblasti VaI;

• Podľa príkladu vznikajúceho odvetvia recyklácie surovín pre batérie v Európe sa budú podporovať ďalšie technológie recyklácie CRM prostredníctvom programu Horizont Európa a v súčinnosti s programami členských štátov v oblasti R&I a budú sa rozširovať z laboratórií na komercializáciu.

Ďalším krokom v legislatívnom procese bude rokovanie o navrhovanej regulácií v Európskom parlament a Rade Európskej únie. Návrh sa v pripomienkovej iniciatíve teší pomerne širokej palete podporovateľov medzi relevantnými medzinárodnými, štátnymi (napr. Geological Survey of Italy, Finland, Slovenia) aj neštátnymi aktérmi (napr. Federation of German Industries, Polish Steel Association, French association of large companies, Rolls-Royce, Volkswagen). Významná je obzvlášť podpora švédskeho predsedníctva v Rade EÚ.

Medzi výhradami voči návrhu v pripomienkovom konaní rezonovali ekologické otázky a dôraz na zmenšenie európskeho dopytu (napr. Europe, Ecologistas en Acción de Zamora (España), Elektrosmog a zdravie (Slovensko), Worldwide Fund for Nature (WWF), Friends of the Earth) a spoločenský a ľudsko-právny dopad (napr. Danish Institute for Human Rights).

Viac informácií:

Tlačová správa Európskej komisie: Európsky akt o kritických nerastných surovinách

Surovinový informačný systém Európskej komisie

Stiahnutie Komunikácie Európskej komisie

Zverejnené 30.3.2023, slord