Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komplexný mentoring žiadateľov o prestížny ERC grantzdroj: ERC Mentoringová iniciatíva

Slovenskí vedci majú opäť možnosť zapojiť sa do mentoringového programu, ktorého cieľom je zlepšiť ich úspešnosť pri podávaní žiadostí o prestížne ERC granty.

Vedci a vedkyne s ambíciou získať prestížny grant Európskej rady pre výskum (ERC) majú opäť možnosť absolvovať cielený mentoringový program, ktorý im pomôže pripraviť konkurencieschopnú žiadosť. Súčasťou programu je napríklad workshop zameraný na rozvoj nosnej myšlienky projektu a jej jasnú formuláciu, seminár zameraný na samotnú tvorbu žiadosti či práca so skúseným zahraničným mentorom na bilaterálnej báze. Mentormi programu sú špičkové vedecké osobnosti: zahraniční držitelia ERC grantov, bývalí členovia hodnotiacich panelov ERC či lektori významných zahraničných konzultačných spoločností. Koordináciu mentoringového programu zabezpečí ERC Národný kontaktný bod Centra vedecko-technických informácií SR.

Iniciatíva je určená tým, ktorí majú nápad na inovatívny a originálny výskumný projekt, ktorý plánujú realizovať na slovenskej inštitúcii a s ktorým sa plánujú uchádzať o ERC grant. Uchádzať sa možno s nápadom v akejkoľvek oblasti výskumu, na stránke mentoringovej výzvy sú k dispozícii bližšie podmienky aj prihlasovací formulár.

  • Uzávierka prijímania žiadostí: 9. decembra 2022
  • Realizácia mentoringu: od 22. februára 2023 do 30. novembra 2023
  • Prelink na podanie žiadosti na cez webstránku partnera programu Nadácie ESET

Výzvu opäť spoluorganizujú Národná kancelária Horizontu (CVTI SR) a Nadácia ESET. Tohtoročný program, nadväzuje na úspech z prvého ročníka, ktorý už prináša prvé pozitívne výsledky. Napr. prvý projekt vypracovaný v rámci našej predošlej výzvy získal najlepšie možné hodnotenie (A) na celoeurópskej úrovni a aktuálne zamieril do finále súťaže o prestízny ERC Advanced grant.

Ako opísala prínos programu profesorka Katarína Mikušová, ktorá sa zúčastnila tohtoročného, prvého mentoringového programu: „Mentoringový program mi dodal odvahu uvažovať o podaní žiadosti o ERC grant. Najnáročnejšie bolo vyjadriť svoje vedecké sny na dvoch stranách textu. Oceňujem, že žiadosť o zapojenie bola jednoduchá a moje nadšenie sa ďalej prehlbovalo vďaka mojim mentorom. Obaja boli hodnotiteľmi ERC projektov, boli relevantní pre môj projekt, s úprimným záujmom pomôcť a diskusie s nimi boli veľmi inšpiratívne. Opakovane zdôrazňovali, že najviac záleží na myšlienke projektu a kvalite jeho spracovania. Samotný proces prípravy žiadosti o grant bol pre mňa skvelým intelektuálnym cvičením.“ 

Ak váhate ohľadom vhodnosti vášho profilu, alebo máte otázku k samotným grantom ERC, neváhajte kontaktovať Zuzana Reptová – NCP

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZÍSKANIA GRANTU

1. zaslaný CV a track record podávajúceho vedca

2. zaslaný stručný 2-stranový opis projektového zámeru, ktorý má potenciál byť úspešne ohodnotený. Osobitnú pozornosť venujte objavnému charakteru a prelomovým aspektom výskumného projektu. Opíšte tiež možné dôsledky a načrtnite vedecký prístup.

Parametre: Pod schému ERC sa hodia tie typy výskumných zámerov, ktoré:

a) majú potenciál posunúť hranice ľudského poznania,
b) otvárajú nové výskumné perspektívy, púšťajú sa do neprebádaných oblastí alebo prekračujú hranice vedeckých disciplín,
c) zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy,
d) predložiť je možné aj tzv. high-risk, high-gain výskumné zámery projektov, za predpokladu že ide o projekt s potenciálom priniesť prelomovú vedu a originálne výsledky.

Grantová výzva je otvorená pre všetky vedné odbory, uchádzať sa o podporu je možné v ktorejkoľvek oblasti výskumu. Celkovo ERC hodnotí projekty v troch kategóriách, pod ktoré sa zmestí akákoľvek téma:

  • vedy o živej prírode
  • fyzikálne vedy a inžinierstvo
  • sociálne a humanitné vedy

Uvedené kategórie by sa mali interpretovať flexibilným a inkluzívnym spôsobom (podrobnejšie informácie)

Inštitúcia, v ktorej plánuje rozvíjať svoj projektový zámer, sa musí nachádzať na Slovensku. Môže, ale nemusí ísť o inštitúciu, na ktorej už žiadateľ pracuje.

Uvedené dokumenty, prosím, nahrajte najneskôr do 21. januára 2022 (do 23:59 hod.) cez portál Grantová výzva Nadácie ESET zameraná na mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant.

PROFIL PRÍJEMCU GRANTU

Profil „Starting“ výskumného pracovníka
ERC Starting Grants sú určené na podporu projektov mladých vedcov, ktorí začínajú rozvíjať svoju nezávislú kariéru a vytvárať vlastné vedecké tímy alebo programy. Uchádzačom môže byť vedec, ktorý získal titul PhD (alebo jeho ekvivalent) 2 – 7 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov.

Profil „Consolidator“ výskumného pracovníka
ERC Consolidator Grants podporujú projekty vedcov vo fáze konsolidácie vlastných vedeckých tímov alebo programov. Uchádzačom môže byť vedec, ktorý získal titul PhD (alebo jeho ekvivalent) 7 – 12 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov.

Profil „Advanced“ výskumného pracovníka
Kategória ERC Advanced grant nemá obmedzenie v zmysle scientific age. Uchádzať sa oň môžu etablovaní vedci, pričom okrem projektu potrebujú aj preukázať svoje dosiahnuté výsledky za posledných 10 rokov. (Pozn.: čas strávený mimo vedeckej kariéry alebo na rodičovskej dovolenke sa vyníma z tejto podmienky.) Pri tejto kategórii sa očakáva, že vedec už dosiahol uznávané výsledky na medzinárodnej úrovni alebo ovplyvnil svoj vedný odbor.

Zverejnené: Zdroj: ERC, 24. 10. 2022, zur