Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konferencia o budúcnosti Európy predstavila svoje záveryZáverečná ceremónia Konferencie o budúcnosti Európy sa uskutočnila 09.05.2022. Zavŕšila tak jeden rok trvajúce  celoeurópske demokratické cvičenie s diskusiami vedenými občanmi, ktoré umožnilo občanom z celej Európy podeliť sa o svoje myšlienky a pomôcť formovať našu spoločnú budúcnosť.

Dialo sa tak prostredníctvom jednak inovatívnej viacjazyčnej digitálnej platformy, kde sa mohol  každý Európan podeliť o svoje nápady, ale aj prostredníctvom národných aj európskych občianskych panelov. Ich príspevky boli podkladom pre plenárne zasadnutia konferencie.

Výsledkom konferencie je 49 návrhov v oblastiach:

1. Zmena klímy a životné prostredie

2. Zdravie

3. Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta

4. EÚ vo svete

5. Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť

6. Digitálna transformácia

7. Európska demokracia

8. Migrácia

9. Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport

Pre každú z uvedených oblastí sú priradené špecifické návrhy na ich riešenie a zlepšenie ako napríklad:

  • Vytvorenie systému dostupného a bezplatného celoživotného vzdelávania najmä v oblastiach občianskej náuky, digitálnych schopností, podnikania, výskumu a kritického myslenia
  • Investovať do výskumu efektov antibiotík a hormonálnych liekov na ľudské zdravie.

  • Vytvorenie európskej platformy pre zdravotné údaje, ktorá by uľahčila výmenu zdravotných údajov; individuálne zdravotné záznamy by sa mohli sprístupniť – na dobrovoľnom základe – prostredníctvom EÚ individuálneho elektronického zdravotného pasu v súlade s pravidlami ochrany údajov.
  • Prijatie stratégie väčšej autonómie pri výrobe energie. Európsky orgán by mal integrovať existujúce európske energetické agentúry a mal by koordinovať rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a podporovať výmenu poznatkov.

  • Posilnenie agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) s cieľom ďalej chrániť jednotlivcov, organizácie a inštitúcie pred narušením kybernetickej bezpečnosti a využívať umelú inteligenciu na kriminalistické účely.
  • Koordinácia úrovne všetkých jednotlivých vzdelávacích programov v Európskej únii s uznávaním národného, regionálneho a miestneho obsahu a vytvoriť užšie prepojenia medzi vzdelávacími systémami, a to aj prostredníctvom zabezpečenia ekvivalencie diplomov. Certifikovaný minimálny štandard vzdelávania v základnom vzdelávaní by sa mal prijať už od základnej školy. Spoločné kompetencie v oblasti by sa mali zaviesť minimálne v oblasti občianskej výchovy. EÚ nesmie brániť členským štátom vo výkone tejto právomoci. Odborné tituly a odborná príprava by mali byť validované a vzájomne uznávané vo všetkých krajinách EÚ.

Viac informácií:

Zverejnené 10.05.2022, slord