Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kto sú nováčikovia? Hlavné trendy v programe Horizont 2020 a prvé údaje z programu Horizont EurópaEurópska komisia uverejnila novú správu s názvom „Newcomers in EU R&I programmes“, ktorá poukazuje na hlavné trendy zapájania sa nových účastníkov v programe Horizont 2020 a na prvé údaje z programu Horizont Európa.

Kancelária SLORD si pre vás pripravila krátky prehľad najdôležitejších zistení.

Podľa uskutočnenej analýzy boli viac ako dve tretiny účastníkov projektov programu Horizont 2020 „nováčikovia“: nováčikmi sú subjekty, ktoré neboli financované v rámci predchádzajúceho, 7. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie. Títo účastníci však získali menej ako 20 % všetkých udelených finančných prostriedkov.

Aké sú charakteristiky nováčikov programu?

  • v globálnom meradle tvoria výraznú časť nováčikov programu súkromné ziskové podniky. Z tejto skupiny dominujú najmä malé a stredné podniky (MSP), ktoré predstavujú 15% zo všetkých nováčikov. Naopak, oveľa menej sú nováčikovia zastúpení medzi verejnými vzdelávacími a výskumnými inštitúciami.
  • Nováčikovia získavajú menej prostriedkov, pretože sú väčšinou menšie organizácie (MSP) a preto je menej pravdepodobné, že sa zapoja do viacerých projektov zároveň.

Výnimka z pravidla

Členské štáty, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004, vrátane Slovenska (tzv. Widening krajiny) sa však z globálneho trendu, v ktorom sú nováčikovia najmä MSP, vymykajú. Čísla ukazujú, že nováčikovia z týchto krajín dostávajú viac finančných prostriedkov vo všetkých kategóriách, priemerne tu predstavujú nováčikovia podiel 31,7% oproti 17,5% v ostatných krajinách (EÚ-15).

Slovensko

Očividným príkladom, zmieneným aj v informačnom materiáli Európskej komisie, je práve naša krajina, u ktorej čísla ukázali, že až 50% zo získaných prostriedkov z programu Horizont 2020 išlo práve nováčikom. Znamená to, že v priebehu času od roku 2014 sa podarilo viacerým slovenským subjektom, a to predovšetkým univerzitám, bez akejkoľvek predošlej účasti úspešne zapojiť do tohto prestížneho a vysoko konkurenčného programu – a to v najsilnejšom počte spomedzi krajín Widening.

Čo to pre nás znamená? Najmä slovenský akademický sektor posilnil svoju účasť oproti 7. rámcovému programu – to je vzhľadom na všeobecne nízku účasť Slovenska dobrou správou. Výzvou je Slovensko je, aby sa z týchto nováčikov v priebehu programu Horizont Európa stal viacnásobný účastník s viacerými projektami vo svojom portfóliu – jeden z efektívnych spôsobov zvýšenia celkového objemu našej účasti v programe a z neho získaných finančných prostriedkov pre rozvoj výskumno-inovačných kapacít a ich kvality v našej krajine.

Podľa záverov Európskej komisie analýza ukazuje, že program uspel v priťahovaní nováčikov aj v silnejšom zapájaní malých a stredných podnikov. Zároveň indikuje vysoký potenciál zapojenia nových výskumných organizácii v krajinách, ktoré doteraz nezaznamenali výraznú účasť v programe, a to vzhľadom na rôzne faktory, akými sú napr. veľkosť HDP či celkový výskumný potenciál krajiny. To môže byť čiastočne aj dôsledkom špecifických podporných opatrení v časti programu Rozširovanie účasti (Widening participation).

Záverom správy tiež je, že podiel nováčikov ako ukazovateľ by sa mal používať opatrne a predovšetkým na porovnávanie medzi časťami programu, ktoré sú zamerané na podobné typy príjemcov, ako aj na akcie osobitne zamerané na rozšírenie účasti (Widening) v rámcovom programe.

Viac informácií:

Zverejnené 23.2.2023, slord