Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Liga výskumných univerzít v Európe predstavila pokroky v implementácii intedisciplinarityLiga európskych výskumných univerzít (LERU) je asociácia 23 popredných výskumných univerzít v Európe, ktorá reprezentuje viac ako 750 000 študentov, približne 1 200 startupov a viac ako 230 nositeľov Nobelovej ceny, ktorí študovali alebo pracovali na univerzitách LERU. V priemere sa viac ako 20 % grantov ERC udeľuje výskumným pracovníkom na univerzitách LERU.

Asociácia sa zamerala na nepopierateľný význam interdisciplinárnej práce. V roku 2016 zverejnila dokument, v ktorom sa uvádza, čo je potrebné urobiť na stimuláciu interdisciplinarity na univerzitách s intenzívnym výskumom. Nikdy sme nepotrebovali interdisciplinaritu viac ako teraz, pokiaľ ide o globálne výzvy a riešenie veľkých spoločenských problémov, ktorým svet čelí.

Uplatňovanie interdisciplinarity, ale aj transdisciplinarity, respektíve spolupráce so zainteresovanými stranami vo vzdelávacích a výskumných aktivitách na univerzitách nie je jednoduché, pretože riadiace a organizačné štruktúry, kariérny rast akademikov a finančný model sú väčšinou viazané na odbory. Sú to práve zainteresované subjekty, ktoré dokážu hrať veľmi dôležitú úlohu pri uľahčovaní alebo brzdení tohto rozvoja, napr.  poskytovatelia finančných prostriedkov na výskum, regulačné orgány pre udeľovanie titulov alebo orgány zodpovedné za kvalitu.

V roku 2022 sa uskutočnilo zhodnotenie s cieľom získať prehľad o dosiahnutom pokroku. Bol vypracovaný prieskum, ktorý bol rozposlaný členským univerzitám LERU a na základe získaných odpovedí a dodatočnej spätnej väzby získanej v rámci univerzít LERU a expertov bol vypracovaný tento dokument.

Výsledky

  • Členovia LERU jednoznačne pokročili v zavádzaní priaznivého vzťahu medzi disciplinaritou a interdisciplinaritou ako základnej podmienky pre rozvoj poznania
  • Vznikli výskumné ústavy zriadené na podporu interdisciplinarity
  • Značný pokrok bol zaznamenaný vo vzdelávaní, kde ponuka nových programov reflektuje silný dopyt študentov, napríklad na trvalo udržateľný rozvoj a globálne zdravie
  • Existuje priepasť medzi programovými ambíciami a interdiscipilnárnymi alebo transdisciplinárnymi zručnosťami praktizujúcich vyučujúcich
  • Programy sú skôr multidisciplinárne  ako interdisciplinárne alebo transdisciplinárne, čo je  dôsledok limitovaného priestoru zameraného na integráciu vedomostí z odlišných odborov a od zainteresovaných subjektov
  • Neexistuje jediný spôsob, ako organizovať a uľahčiť interdisciplinaritutransdisciplinaritu
  • LERU zaznamenalo slabší pokrok v kľúčových kariérnych oblastiach, existuje tu nesúlad medzi diskurzom a implementáciou.

Viac informácií :

LERU štúdia

Zverejnené : 21. 4. 2023, slord