Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

List predsedov akadémií vied adresovaný kandidátom v eurovoľbách 2024„Veda a inovácie sú základom slobody, odolnosti, globálnej konkurencieschopnosti, prosperity a blahobytu EÚ.“ Tieto slová adresovali predsedovia národných akadémií vied zo všetkých 27 členských štátov EÚ kandidátom v eurovoľbách 2024 prostredníctvom spoločného vyhlásenia.

V kontexte volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia naprieč členskými štátmi EÚ v rozmedzí 6. – 9. júna 2024, vedecká obec považovala za dôležité apelovať na kandidátov. Predsedovia akadémií vied zdôraznili, že Európsky parlament nesie zodpovednosť za rozvoj vedy a inovácií v EÚ, a to prostredníctvom schvaľovania rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie a Európskeho výskumného priestoru (ERA).

Signatári listu, medzi ktorými je i predseda Slovenskej akadémie vied, Pavol Šajgalík, zdôraznili štyri kľúčové oblasti, ktoré dávajú do pozornosti kandidátom v eurovoľbách:

  • Zabezpečiť, aby bola EÚ svetovým lídrom v oblasti vedy a inovácií;
  • Podporovať otvorený a slobodný vedecký systém;
  • Investovať do vedy a vzdelávania;
  • Využívať najnovšie vedecké poznatky pri tvorbe politík.

V spoločnom vyhlásení predsedovia zdôraznili, že síce je európska veda na čele svetového výskumu a inovácií, nemožno to považovať za samozrejmosť. Poznamenali, že je nevyhnuté zachovať otvorený a medzinárodný charakter vedeckého úsilia založený na spolupráci. Zároveň apelujú na tvorcov politík v súvislosti s potrebou stabilných investícií do výskumu, inovácií a vzdelávania. V tejto súvislosti vyzývajú členské štáty, ale i Úniu samotnú, aby na výskum a vývoj vyčlenili sumu zodpovedajúcu aspoň 3 % ich HDP. Investície Slovenska do vedy a inovácií sa v súčasnosti pohybujú na úrovni 0,98% HDP. Podľa signatárov výzvy by mal byť z rozpočtového hľadiska posilnený aj nový Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie na obdobie rokov 2028 – 2034 (pracovný názov FP10), ktorého prípravy sa začali.

Okrem iného katalyzátorom európskej vedy a výskumu je najmä medzinárodná spolupráca a voľný pohyb poznatkov, výskumných pracovníkov a študentov, pričom otvorená výmena poznatkov je kľúčovým predpokladom vedeckého a technického pokroku.

Zabezpečenie vedúceho postavenia Európy vo svete v oblasti vedy a inovácií si bude vyžadovať preberanie vedeckých poznatkov pri tvorbe politík, ktoré riešia hlavné výzvy demokracie. Výzvy akými je zmena klímy, strata biodiverzity, medzinárodná migrácia, potravinová bezpečnosť či energetická transformácia vedecká obec považuje za také komplexné a naliehavé, že ich nemožno účinne riešiť bez dialógu medzi vedou, politikmi, občianskou spoločnosťou a ostatnými hospodárskymi subjektmi.

Celé znenie dokumentu: https://allea.org/wp-content/uploads/2024/05/eu_statement.pdf

Zverejnené: 13.05.2024, slord