Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Marc Lemaître bol vymenovaný za nového generálneho riaditeľa DG RTDEurópska komisia sa na svojom zasadnutí kolégia 1. februára 2023 rozhodla presunúť v záujme služby Marca Lemaître do funkcie generálneho riaditeľa na Generálnom riaditeľstve pre výskum a inovácie (DG RTD). Toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť 16. februára 2023.

Marc Lemaître je luxemburský štátny príslušník s rozsiahlymi, viac ako 25-ročnými skúsenosťami v oblasti navrhovania a vykonávania rôznych politík EÚ vrátane 15-ročných riadiacich skúseností v Európskej komisii. Od roku 2016 je Marc Lemaître generálnym riaditeľom Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku (DG REGIO). Zohrával kľúčovú úlohu pri tvorbe politík zameraných na znižovanie rozdielov medzi európskymi regiónmi. V poslednom období dohliadal aj na formulovanie viacerých politík EÚ, ako je investičná iniciatíva pre reakciu na koronavírus alebo React-EU, s cieľom urýchliť obnovu regiónov po pandémii COVID-19 a podporiť ich pri zabezpečovaní prijímania utečencov z Ukrajiny a pri zmierňovaní dopadov vysokých cien energií na zraniteľné domácnosti a malé a stredné podniky.

Predtým bol vedúcim kabinetu komisára pre rozpočet a finančné plánovanie Janusza Lewandowského a dvoch komisárov zodpovedných za regionálnu politiku Pawla Sameckého a Danuty Hübnerovej. Pred nástupom do Komisie v roku 2007 bol zástupcom riaditeľa pre rozvojovú spoluprácu na luxemburskom ministerstve zahraničných vecí. Predtým pôsobil desať rokov na Stálom zastúpení Luxemburska pri Európskej únii a bol zodpovedný najmä za rokovania o dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2007 – 2013.

Táto správa je pre Slovensko pozitívna, nakoľko vďaka svojej skúsenosti s regionálnou politikou veľmi dobré pozná situáciu Widening štátov a systém európskych štrukturálnych fondov, ktorý Slovensko značne využíva na podporu vedy, výskumu a inovácií.

Viac informácií:

Zverejnené 21.2.2023, slord