Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Medzinárodný deň žien: Podpora EÚ ženám vo výskume, vede a vzdelávaníNajnovšia publikácia She Figures 2021 zdôrazňuje, že na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia je v priemere viac žien ako mužov medzi študentmi (54 %) a absolventmi (59 %) a na doktorandskom stupni štúdia je takmer vyrovnaný pomer mužov a žien (48 %). Rozdiely medzi jednotlivými študijnými odbormi však pretrvávajú. Napríklad v oblasti ICT ženy stále predstavujú menej ako štvrtinu absolventov doktorandského štúdia (22 %), zatiaľ čo v oblasti zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia a vzdelávania predstavujú 60 % a viac (60 % a 67 %).

Program Women TechEU podporuje začínajúce technologické podniky, ktoré sú pod vedením žien, v počiatočnej, najrizikovejšej fáze rastu spoločnosti. Tento pilotný projekt ponúka granty vo výške 75 000 EUR na podporu počiatočných krokov v inovačnom procese a na podporu rastu spoločnosti. Ponúka tiež mentoring a koučing v rámci programu Európskej rady pre inovácie (EIC) Women Leadership Programme a možnosti nadväzovania kontaktov v rámci celej EÚ.

Európska stratégia pre univerzity tiež pomôže zvýšiť rodovú vyváženosť v akademickej kariére a začleniť rozmer rodovej rovnosti do študijných programov univerzít. Zaviaže Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi a zainteresovanými stranami:

  • Uľahčila vytvorenie európskeho rámca pre rozmanitosť a začlenenie vrátane odstraňovania rodových rozdielov.
  • Riešila nedostatočné zastúpenie žien v odboroch STEM prostredníctvom plánu vrátane manifestu univerzít zameraných na STEM o rodovo inkluzívnom vzdelávaní STE(A)M.
  • Podporovať inštitucionálne zmeny s cieľom dosiahnuť rodovú rovnosť na akademickej pôde prostredníctvom podnecovania a podpory implementácie inkluzívnych plánov rodovej rovnosti v rámci inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Ženský talent je pre Európu kľúčový, a to aj v oblasti výskumu, vedy a vzdelávania. Komisia pokračuje vo svojej práci na podporu žien pri dosahovaní ich cieľov a presadzuje väčšiu rovnosť medzi ženami a mužmi prostredníctvom stratégie EÚ pre rodovú rovnosť.

Medzi iniciatívy v oblasti výskumu, vedy a vzdelávania, na ktoré treba tento rok upozorniť, patria: Cena EÚ pre inovátorky 2022, program EÚ WomenTech, európska stratégia pre univerzity, nový rámec Európskeho výskumného priestoru, kritérium rodovej rovnosti v programe Horizont Európa, výzva pre expertky a portál na monitorovanie stratégie rodovej rovnosti.

Komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel okrem toho oznámila úplne novú kampaň v sociálnych médiách: V rámci Európskeho roka mládeže oznámila kampaň #SHEULeads. Táto nová iniciatíva stavia mladé ženy do centra pozornosti tým, že ich vyzýva, aby sa podelili o svoje osobné skúsenosti – úspechy a výzvy, svoje poslanie a to, ako ich Európa podporila na ich ceste. Komisárka Gabriel uviedla:

Posilnenie postavenia žien a dievčat je základom našich európskych hodnôt a cieľov. V celom mojom portfóliu sa snažíme podporovať prostredie, ktoré pomáha ženám uspieť a byť lídrami vo svojich oblastiach. Tento rok vyzdvihujeme niektoré kľúčové iniciatívy na podporu žien v oblasti vedy, inovácií, kultúry a vzdelávania.“

Komisia myslí na odvážne ženy a dievčatá na Ukrajine, ktoré znášajú hlavnú ťarchu ozbrojeného konfliktu, a vyzdvihuje ich kľúčovú úlohu pri obrane mieru a demokracie.

2022 Cena EÚ pre inovátorky

Európska rada pre inovácie (EIC) dnes vyhlasuje deviaty ročník Ceny EÚ pre ženy inovátorky s uzávierkou 18. augusta (17:00 SEČ). EIC udelí tri ceny po 100 000 EUR najinšpiratívnejším inovátorkám v celej EÚ a pridružených krajinách a pri príležitosti Európskeho roka mládeže udelí EIC ďalšie tri ceny po 50 000 EUR nádejným „vychádzajúcim inovátorkám“ vo veku do 35 rokov. O cenu sa môžu uchádzať inovátorky zo všetkých členských štátov EÚ a pridružených krajín vrátane Ukrajiny.

Program Women TechEU

Na základe veľmi povzbudivých reakcií na tento prvý pilotný projekt Komisia program Women TechEU obnoví. Rozpočet na ďalšiu výzvu sa zvýši na 10 miliónov EUR, z ktorých sa bude financovať približne 130 spoločností, a je otvorený pre inovátorky vo všetkých členských štátoch EÚ a pridružených krajinách vrátane Ukrajiny.

Rodová rovnosť v programe Horizont Európa

Komisia posilňuje podporu rodovej rovnosti vo výskume a inováciách zavedením nového kritéria oprávnenosti v programe Horizont Európa. Od roku 2022 sa od verejných orgánov, výskumných organizácií a vysokoškolských inštitúcií vyžaduje, aby mali vypracovaný plán rodovej rovnosti, aby sa mohli uchádzať o financovanie.

Rodová rovnosť v novom Európskom výskumnom priestore

Úsilie o rodovú rovnosť sa zintenzívnilo v novom Európskom výskumnom priestore (ERA), ktorý Komisia navrhla v oznámení „Nový ERA pre výskum a inovácie“. Navrhuje sa v ňom, aby sa na základe cieľov programu Horizont Európa vypracovali spolu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami inkluzívne plány rodovej rovnosti s cieľom podporiť rodovú rovnosť v EÚ v oblasti výskumu a inovácií a zároveň otvoriť politiky rodovej rovnosti širšej inklúzii na troch úrovniach:

  • Intersekcionalita medzi pohlavím a inými sociálnymi kategóriami a dôvodmi diskriminácie, ako je etnický pôvod, zdravotné postihnutie alebo sexuálna orientácia;
  • inkluzívnosť na geografickej úrovni s osobitným dôrazom na rozšírenie krajín;
  • a inkluzívnosť na sektorovej úrovni prostredníctvom zapojenia súkromného sektora a podpory inovácií zohľadňujúcich rodové hľadisko.

Odborníčky na hodnotenie projektov

Komisia vyzýva ženy, aby sa zaregistrovali ako hodnotiteľky v databáze expertov na posudzovanie návrhov projektov uchádzajúcich sa o financovanie výskumu a inovácií EÚ. V súčasnosti je medzi hodnotiteľmi len 38 % žien. O tieto krátkodobé úlohy sa môžu uchádzať odborníci pracujúci v rôznych oblastiach – od verejného a neziskového sektora až po podnikateľské a výskumné organizácie.

Okrúhly stôl #EUwomen4future

Komisár Gabriel včera usporiadala okrúhly stôl s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou a významnými ženami, ktoré sa zúčastňujú na kampani #EUWomen4future a sú držiteľkami ceny EÚ pre ženy inovátorky. V diskusii sa zhodnotila podpora EÚ ich kariéram a preskúmalo sa, akú pomoc možno ponúknuť mladým ženám a dievčatám v ich príslušných oblastiach. Komisárka tiež oznámila úplne novú kampaň v sociálnych médiách s názvom #SHEULeads, ktorá dáva do centra pozornosti mladé ženy.

Portál na monitorovanie stratégie rodovej rovnosti

Komisia spustila online monitorovací portál na podporu vykonávania stratégie EÚ v oblasti rodovej rovnosti. Cieľom portálu je uľahčiť a podporiť rozvoj politických iniciatív, ktoré sa zaoberajú rodovou nerovnosťou v EÚ, a umožniť tvorcom politík a občanom EÚ preskúmať celoeurópske údaje o prítomnosti a rozsahu rodovej nerovnosti.

Viac informácií:

Zverejnené 9.3.2022, slord