Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Mimoriadna grantová výzva Horizon Europe zameraná na výskum v prípade mimoriadnych udalostí v oblasti verejného zdraviaDňa 31. marca zverejnila Európska komisia mimoriadnu výzvu v rámci klastra Zdravie v programe Horizon Europe, ktorá je zameraná na výskum v prípade mimoriadnych udalostí v oblasti verejného zdravia. Keďže sa jedná o osobitnú výzvu s cieľom riešiť výnimočnú núdzu, čas na prípravu projektového návrhu je skrátený.

Výzva je zverejnená na portáli Funding & Tenders Portal. Oficiálne otvorenie výzvy je naplánované na 13. apríla 2021.

Výzva pre projektové návrhy je otvorená pre všetky oprávnené subjekty, no zohľadňuje sa v nej potreba rýchleho a efektívneho dosiahnutia základných cieľov s prihliadnutím na výnimočné okolnosti (mimoriadna naliehavosť spojená s COVID-19 pandémiou).

Návrhy by mali stanoviť dôveryhodný spôsob, ako prispieť k jednému alebo niekoľkým nasledujúcim očakávaným vplyvom:
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú schopní lepšie bojovať proti chorobám (infekčné choroby vrátane chorôb súvisiacich s chudobou a zanedbávanými chorobami, neprenosné a zriedkavé choroby) a efektívne znižovať chorobnosť pacientov vďaka lepšiemu porozumeniu a liečbe chorôb, účinnejším a inovatívnejším zdravotným technológiám, lepším schopnostiam a pripravenosti na zvládanie epidémií a zlepšeniu bezpečnosti pacientov.

Projektové výsledky by mali pomôcť EÚ efektívne a v krátkom čase reagovať na mimoriadne situácie v oblasti verejného zdravia.

Výzva s celkovým rozpočtom vo výške 90 mil. EUR je rozdelená do dvoch tematických oblastí:

 1. Rozsiahle COVID-19 kohorty a siete presahujúce hranice Európy (Large scale, COVID19 cohorts and networks beyond Europe’s borders)

Očakávané dopady výzvy: Vplyv variantov (sledovanie vzniku nových variantov vírusu a vplyvov) a medzinárodne prepojené kohorty, ktoré je možné rýchlo uplatniť na výskum objavujúcich sa infekčných chorôb

Dodatočné informácie k výzve a tipy pre žiadateľov:

 • Od projektových návrhov sa očakáva vytvorenie synergií a spolupráca s projektom ORCHESTRA, ako aj s COVID-19 dátovou platformou.  
 • Očakávaný rozpočet pre projekt sa pohybuje v rozmedzí 7-8 mil. EUR
 • Rozsah projektového návrhu je limitovaný na 45 strán
 • Prvý plán spravovania údajov (Data management plan) musí byť hotový už pred podpísaním grantovej dohody (úpravy však bude možné robiť aj počas trvania projektu)  
 • Gender Equality Plan platí až pre výzvy spustené v roku 2022, preto sa toto kritérium na túto výzvu nevzťahuje

2. Vakcinačné a terapeutické skúšky (Vaccine & therapeutic trials)

Očakávané dopady výzvy: Klinické testovanie nádejných a inovatívnych kandidátov; nové, upravené existujúce vakcíny pre varianty SARS-CoV-2; a nové účinné terapie liečby ľahkých prípadov.

Vybrané projekty budú dopĺňať projekty a aktivity v rámci HERA Inkubátora, a to konkrétne európsku sieť VACCELERATE a COVID-19 dátovú platformu. Od projektov sa tiež očakáva synergia s už bežiacimi relevantnými projektami na boj s COVID-19.

Dodatočné informácie k výzve a tipy pre žiadateľov:

 • Výzva určená pre liečbu je zameraná len na výskum terapií slabého alebo mierneho priebehu ochorenia, tak ako to je definované v rámci WHO stupnice.
 • Žiadatelia o grant by mali brať do úvahy zapojenie všetkých skupín do klinických štúdií (tehotné ženy, deti…)  
 • Vytváranie synergií so sieťou VACCELERATE a COVID-19 dátovou platformou či aktivitami Európskej liekovej agentúry (EMA) bude počas trvania projektu nevyhnutnosťou. Žiadatelia by teda mali v projekte naznačiť, ako si predstavujú spoluprácu. Európska komisia úspešným tímom poskytne potrebnú podporu na spoluprácu počas trvania projektu, avšak žiadatelia by mali v projektovom návrhu naznačiť, ako si spoluprácu predstavujú a kde je potenciál pre vytváranie synergií (napríklad používanie podobných protokolov, prepojenie medzi výskumom konzorcia s výskumom v rámci danej platformy…)
 • Očakávaný rozpočet pre projekt sa pohybuje vo výške 3-10 mil. EUR
 • Rozsah projektového návrhu je limitovaný na 45 strán
 • Prvý plán spravovania údajov (Data management plan) musí byť hotový už pred podpísaním grantovej dohody (úpravy však bude možné robiť aj počas trvania projektu)  
 • Gender Equality Plan platí až pre výzvy spustené v roku 2022, preto sa toto kritérium na túto výzvu nevzťahuje

Viac informácií k výzvam bolo poskytnutých v rámci informačného webináru, ktorý organizovala Európska komisia. Záznam z podujatia nájdete tu.

Výzva sa oficiálne otvorí 13. apríla 2021. Deadline na podávanie projektových návrhov je stanovený na 6. mája 2021.

Zverejnené 31.3.2021, aktualizované 9.4.2021, slord